suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånd för försöksdjursverksamhet: Verksamhetstillstånd och tillstånd för djurförsök

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Tillstånd för djurförsök = projektgodkännande

Du behöver ett projektgodkännande om djuren i undersökningen eller undervisningen åsamkas skada jämförbar med ett nålstick eller mer. Tillstånd behövs även för att skapa nya genmodifierade (gm) djur och upprätthålla gm-linjer, om en ändring i genotyp kan orsaka olägenhet för djurens välbefinnande. Man kan söka ändring i ett giltigt tillstånd. Till ...

Gör så här

Projektgodkännande:

Ansök om projektgodkännande och ändringstillstånd för projektet på en blankett som du kan be att få på adressen ella(at)avi.fi. På samma adress kan du också be om anvisningar för hur du fyller i ansökan. Ansökan görs på finska eller svenska. Handledning finns också på engelska. Skicka in ansökan i god tid, 3-4 månader innan försöken inleds.

Verksamhetstillstånd:

ansök om tillstånd med en fritt formulerad ansökan som innehåller nedanstående uppgifter.

Skicka ansökan till RFV i Södra Finland på registratur.sodra@rfv.fi

1) sökandens namn, adress, hemort och FO-nummer;

2) det firmanamn som eventuellt används i verksamheten;

3) var och hurdan verksamhet den sökanden ämnar bedriva samt när verksamheten är avsedd att inledas;

4) namnet på den person som ansvarar för verksamheten samt en utredning om hans eller hennes förtrogenhet med de krav som ställs på verksamheten;

5) namnet eller namnen på den som ansvarar för anläggningen och en utredning om deras förtrogenhet med uppgifterna;

6) en utredning om behörigheten hos de anställda som utför försök på djur, planerar försök och projekt, vårdar djur och avlivar djur;

7) namnet på den utsedda veterinären eller någon annan kvalificerade expert samt en utredning om deras kompetens;

8) en utredning om ordnandet av veterinärvård vid anläggningen;

9) en redogörelse för djurskyddsgruppens sammansättning eller utredning av vilket annat sätt verksamhetsutövaren uppfyller de skyldigheter som ålagts djurskyddgruppen; avse

10) uppgifter om lokaler, anordningar och redskap i anslutning till verksamheten samt planritningar över den sökandes anläggningar,

11) en utredning om de djurarter som används i verksamheten samt en utredning om antalet djur enligt djurart, som är avsedda att hållas i lokalerna åt gången;

12) en utredning om miljöförhållandena i de anläggningar som används för skötsel och förvaring av djur enligt djurart, samt

13) om sökanden är ett bolag, ett andelslag eller någon annan sammanslutning eller en stiftelse, en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt ett registerutdrag.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd för djurförsök = projektgodkännande

Behörighet för projektplanerare är högre högskoleexamen och avlagda försöksdjurskurser för planerare. Om du skaffat behörighet annanstans än i Finland beviljar RFV i Södra Finland behörighet på ansökan.

Behörighetskravet för den som utför försök är att nödvändiga försöksdjurskurser avlagts samt påvisade praktiska färdigheter. Ansvarspersonen som verksamhetsutövaren utsett kontrollerar behörigheten före arbetet inleds.

Den som ansvarar för projektets genomförande ska säkerställa att:

 • projekten genomförs i enlighet med kraven i projektgodkännande och lagstiftning,
 • korrigerande åtgärder vidtas vid behov och att dessa åtgärder registreras, och
 • de läkemedel som djuren getts i forskningssyfte antecknas i bokföringen.

Verksamhetstillstånd

Verksamhetsutövaren ska ha tillräckligt med kompetent personal och följande utsedda personer:

En verksamhetsansvarig som ser till att

 • krav för bedrivande av verksamheten uppfylls,
 • brister och missförhållanden som försämrar djurens välbefinnande åtgärdas utan dröjsmål,
 • projekten genomförs i enlighet med författningar och projektgodkännandet,
 • personal som arbetar med djuren har den kompetens som krävs.
 • den utsedda veterinären, personer som ansvarar för anläggningen och djurskyddsgruppen har möjlighet att sköta sina uppgifter enligt kraven.

En anläggningsansvarig vars uppgift är att

 • ansvara för tillsynen över djurens välbefinnande och skötsel,
 • säkerställa att information om djuren som hålls på institutionen finns tillgänglig för personal som arbetar med djuren, och
 • se till att personalen är tillräckligt utbildad och kompetent för att utföra sina uppgifter.

En utsedda veterinär för veterinärvård och rådgivning om djurens välbefinnande

En djurskyddsgruppö, som

 • ger råd till personalen i frågor om djurens välbefinnande,
 • utvecklar och kontrollerar av övervakning, rapportering och uppföljning av djurens välbefinnande,
 • uppföljer projektens utveckling och resultat med tanke på djurens välbefinnande, och
 • beslutar om överlåtelse eller återlämnande av djur som använts i eller varit avsedda för projektet till ett lämpligt vårdsystem.

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig i flera ärenden. Verksamhetsutövaren lämnar statistik till RFV i Södra Finland för årlig statistik över användningen av djur och för 5-årsrapportering.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 4.5.2021