suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för byggande på skyddsområde

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Skyddsområdet för en landsväg är området utanför landsvägens vägområde. Det är i regel förbjudet att uppföra byggnader, anläggningar eller anordningar (lager, stängsel m.m.) på en landsvägs skyddsområde. NTM-centralen kan på ansökan av särskilda skäl tillåta byggande såvida varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

Byggandet begränsas i landsvägens omedelbara närhet framför allt av säkerhetsskäl samt dessutom på grund av landsvägens negativa inverkan på boendetrivseln. Avsikten med frisiktsområdena är att säkerställa trafiksäkerheten genom att bevara en god synlighet vid kurvor och korsningar.

Om en privat markägares fastighet finns inom en landsvägs skyddsområde ska denne ha de begränsningar och skyldigheter som hänför sig till byggande på det aktuella området klara för sig. Man ska alltid höra samtliga grannar med anledning av ett anhängigt byggprojekt. De grannar som avses i lagen är intilliggande fastigheter och väghållaren, när fastigheten gränsar till en landsväg, samt ägarna av fastigheten mittemot. Även när man planerar renovering av en byggnad på ett skydds-område ska man söka ett utlåtande från NTM-centralen innan tillståndsmyndigheten behandlar bygg- eller åtgärdstillståndsärendet.

Gör så här

Ansök om undantagstillstånd i första hand elektroniskt. Alternativt kan du fylla i en fritt formulerad ansökan, varav framgår motsvarande uppgifter:

Av ansökan ska de planerande åtgärderna, motiveringarna till varför byggnaden inte kan placeras utanför skyddsområdet, fastighetens nummer (xxx-xxx-xx-xx) och den sökandes kontaktuppgifter framgå.

Till ansökan ska alltid bifogas följande bilagor. Uppgifterna i bilagorna behövs för handläggningen av ansökan.

  • kopia av väghållarens (den lokala NTM-centralens) utlåtande om grannemedgivandet
  • redovisning av fastighetens byggrätt (planeringsbehovsbeslut eller annan utredning)
  • planritning över tomten, varav byggnadernas/anläggningarnas placering på tomten samt deras avstånd till landsvägens mittlinje framgår
  • karta varav tomtens läge i förhållande till landsvägen framgår.

Alternativt till e-tjänsten kan du skicka en fritt formulerad ansökan jämte bilagor till NTM-centralen i Birkaland oavsett i vilken kommun fastigheten ligger (Registratorskontor, PB 297, 33101 Tammerfors) eller per e-post till adressen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

NTM-centralen ger ett avgiftsbelagt beslut med anledning av ansökan. Beslutet får överklagas hos förvaltningsdomstolen.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan på ansökan av särskilda skäl tillåta byggande såvida varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

Vägens skyddsområde sträcker sig vanligen

  • på regionvägar och förbindelsevägar 20 m
  • på riks- och stamvägar 30 m
  • på motorvägar och motortrafikleder 50 m

från mittlinjen på vägens körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje.

Efter att landsvägslagen trädde i kraft den 1 januari 2006 utvidgades skyddsområdet från 12 meter till 20 meter.

En landsvägs frisiktsområde är ett område vid anslutningar och plankorsningar eller där en landsväg bildar en kurva, vilket ska vara fritt från hinder som skymmer sikten.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Såväl jakande som negativa tillståndsbeslut är avgiftsbelagda. Avgifterna bestäms årligen genom statsrådets förordning.


Tidsfrist

Tillstånd för byggande på en landsvägs skyddsområde ska innehas innan byggarbetet inleds.

Handläggningstid

Ansökan tas upp till handläggning inom 2–4 veckor och man strävar efter att handlägga dem inom 4–6 veckor.

Giltighetstid

Giltighetstiden är bunden till byggnadslovet. Undantagstillståndet är i regel i kraft fem år. Vid utkanterna av tätorter och andra ställen där det förekommer omfattande byggande kan giltighetstiden vara kortare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 24.3.2021