suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för byggande på skyddsområde för landsväg

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om en privat markägares fastighet finns inom en landsvägs skydds- eller frisiktsområde ska denne ha begränsningarna och skyldigheterna i anslutning till byggandet på det aktuella området klara för sig.

Även när man planerar renovering av en byggnad på ett skydds- eller frisiktsområde ska man söka ett utlåtande hos den lokala NTM-centralen innan tillståndsmyndigheten behandlar bygg- eller åtgärdstillståndsärendet.

Byggandet begränsas i landsvägens omedelbara närhet framför allt av säkerhetsskäl samt dessutom på grund av landsvägens negativa inverkan på boendetrivseln. NTM-centralen kan av särskilda skäl bevilja den sökande tillstånd för byggande på en landsvägs skyddsområde ifall varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

Landsvägens skyddsområde sträcker sig vanligen

  • på regionvägar och förbindelsevägar 20 m
  • på riks- och stamvägar 30 m
  • på motorvägar och motortrafikleder 50 m

från mittlinjen på landsvägens körbana eller, om det finns flera körbanor, från den närmaste körbanans mittlinje.

En landsvägs frisiktsområde är ett område vid anslutningar och plankorsningar eller där en landsväg bildar en kurva, vilket ska vara fritt från hinder som skymmer sikten. Avsikten med frisiktsområdena är att säkerställa trafiksäkerheten genom att bevara en god synlighet vid kurvor och korsningar.

Man ska alltid höra samtliga grannar med anledning av ett anhängigt byggprojekt. Innan du ansöker om tillstånd ska du skicka en begäran om utlåtande om hörande av granne till den lokala NTM-centralen. (Väghållaren är rågranne på samma sätt som tomtens övriga grannar). Bifoga utlåtandet till tillståndsansökan.

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). 

Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt.

Innan du ansöker om tillstånd ska du också skaffa följande bilagor:

  • en kopia av utlåtandet om hörande av väghållarens (den lokala NTM-centralens) granne
  • en redovisning av fastighetens byggrätt (beslut om avgörande av planeringsbehov eller annan utredning)
  • en situationsplan för tomten, av vilken framgår byggnadernas/konstruktionernas placering på tomten samt deras avstånd mätt från landsvägens mittlinje
  • en karta som visar tomtens läge i förhållande till landsvägen

Om du fyller i din ansökan senare, skicka kompletteringen per e-post till adressen suoja-alueerrakenentaminen@ely-keskus.fi. Ange i e-postmeddelandets ämnesfält ansökans kommunikationskod, diarienummer (PIRELY/xx/20xx) eller tillståndssökandens namn, kommun och vägnummer.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan av särskilda skäl bevilja sökanden tillstånd att bygga på en landsvägs skyddsområde ifall varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Kontrollera de aktuella priserna på NTM-centralens webbplats (Byggande på skyddsområde för landsvägar). Även ett avslående beslut är avgiftsbelagt.


Tidsfrist

Arbetet får inte inledas förrän ett positivt beslut har getts. Närmare villkor fastställs i tillståndsbeslutet.

Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden på NTM-centralens webbplats. En bristfälligt ifylld ansökan eller bristfälliga bilagor fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Giltighetstiden är bunden till byggnadslovet. Undantagstillståndet är i regel i kraft fem år. Vid utkanterna av tätorter och andra ställen där det förekommer omfattande byggande kan giltighetstiden vara kortare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Karelen
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.1.2022