suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för byggande på skyddsområde för landsväg

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om en privat markägares fastighet finns inom en landsvägs skydds- eller frisiktsområde ska denne ha begränsningarna och skyldigheterna i anslutning till byggandet på det aktuella området klara för sig.

Även när man planerar renovering av en byggnad på ett skydds- eller frisiktsområde ska man söka ett utlåtande hos den lokala NTM-centralen innan tillståndsmyndigheten behandlar bygg- eller åtgärd ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.

Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt.

Innan du ansöker om tillstånd ska du också skaffa följande bilagor:

  • en kopia av utlåtandet om hörande av väghållarens (den lokala NTM-centralens) granne
  • en redovisning av fastighetens byggrätt (beslut om avgörande av planeringsbehov eller annan utredning)
  • en situationsplan för tomten, av vilken framgår byggnadernas/konstruktionernas placering på tomten samt deras avstånd mätt från landsvägens mittlinje
  • en karta som visar tomtens läge i förhållande till landsvägen

Om du fyller i din ansökan senare, skicka kompletteringen per e-post till adressen suoja-alueerrakenentaminen@ely-keskus.fi. Ange i e-postmeddelandets ämnesfält ansökans kommunikationskod, diarienummer (PIRELY/xx/20xx) eller tillståndssökandens namn, kommun och vägnummer.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan av särskilda skäl bevilja sökanden tillstånd att bygga på en landsvägs skyddsområde ifall varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.


Tidsfrist

Arbetet får inte inledas förrän ett positivt beslut har getts. Närmare villkor fastställs i tillståndsbeslutet.

Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden på NTM-centralens webbplats. En bristfälligt ifylld ansökan eller bristfälliga bilagor fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Giltighetstiden är bunden till byggnadslovet. Undantagstillståndet är i regel i kraft fem år. Vid utkanterna av tätorter och andra ställen där det förekommer omfattande byggande kan giltighetstiden vara kortare.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023