suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånd för bildande av skytteförening och tillstånd för ändring av föreningens stadgar

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Bildande av förening för övning i bruk av skjutvapen kräver tillstånd, om inte det är fråga om en förening som bildats enbart för jakt (s.k. skytteföreningstillstånd).

Tillstånd behövs även för ändring av en föreninge stadgar om föreningens verksamhet ändras så att den vid sidan av den övriga verksamheten även omfattar övning i bruk av skjutvapen.

Gör så här

Lämna in en fritt formulerad ansökan till det regionförvaltningsverks registratorskontor, i vars verksamhetsområde föreningens hemort ligger. De som bildar föreningen eller föreningens namntecknare ska underteckna ansökan.

Om du ämnar bilda en förening ska följande saker framgå av ansökan och dess bilagor:

 • Vilka som undertecknat stiftelseurkunden, deras personbeteckning och hemort
 • Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
 • Stiftelseurkunden i original. Stiftelseurkunden returneras inte, så det ska finnas två exemplar av den, av vilka det ena sänds till patent- och registerstyrelsen vid registrering och den andra bifogas ansökan till regionförvaltningsverket.
 • Föreningens stadgar
 • Föreningens stiftare ska underteckna ansökan
 • Om den sökande är endast en av stiftarna, ska denne lämna in fullmakt av de övriga stiftarna för ansökan om tillstånd.

Om du ämnar ändra en förenings stadgar ska följande saker framgå av ansökan och dess bilagor:

 • Den sittande styrelsens medlemmar, deras personbeteckning och hemort
 • Ett högst tre år gammalt föreningsregisterutdrag
 • Om den sittande styrelsens medlemmar eller nuvarande namnteckningsberättigade personer inte framgår av föreningsregisterutdraget, bifogas protokollsutdrag av det senaste föreningsmötet, där dessa personer blev valda
 • Kontaktpersonens namn och kontaktkontaktuppgifter
 • Protokollsutdrag från det föreningsmöte där man fattat beslut om att ändra föreningens stadgar. Om det för att ändra föreningens stadgar enligt gällande stadgar behövs beslut från två på varandra följande möten, protokollsutdrag även från det senare mötet.
 • Föreningens gällande stadgar
 • Föreningens nya stadgar eller utkast till nya stadgar
 • Föreningens namntecknare ska underteckna ansökan.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket begär polismyndigheten om utlåtande för handläggning av tillståndsärendet.


Handläggningstid

Cirka en månad.

Giltighetstid

Tillstånd som gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020