suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket handlägger ansökan om tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt då tjänsteproducenten har en enhet eller enheter endast i ett regionförvaltningsverks område.

Klienter som bor vid en tillståndspliktig socialserviceenhet med dygnet runt service behöver vård och omsorg dygnet runt. Vid dygnetruntenheter finns det personal närvarande under hela dygnet.

Pr ...

Gör så här

Inledandet av verksamheten förutsätter ett gällande tillstånd.

Du kan ansöka om tillstånd antingen elektroniskt eller genom att skicka en pappersansökan jämte bilagor till regionförvaltningsverkets registratorskontor. Tillståndet ansöks hos det regionförvaltningsverk, i vars område den tillståndspliktiga enheten ligger.

Från e-tjänsten styrs ansökan till den behöriga myndigheten för handläggning.

I e-tjänsten kan du

 • ansöka om nytt tillstånd för att producera privata social- och hälsovårdstjänster
 • ansöka om ändringar av tillståndet om tillhandahållandet av servicen ändras
 • göra anmälningar som gäller tillståndet
 • lätt följa upp handläggningen av ansökan eller anmälan.

För tillståndsansökan ska följande blanketter fyllas i oavsett om du använder e-tjänsten eller fyller i en pappersansökan:

 • Ansökan om tillstånd att producera privata socialtjänster dygnet runt
 • Bilaga: uppgifter om enheten.

Bifoga till tillståndsansökan dessutom följande dokument:

 1. kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet, sammanslutningens eller stiftelsens stadgar eller annan motsvarande redogörelse
 2. handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
 3. självrådighetsintyg och intyg ur utsökningsregistret
 4. verksamhetsplan
 5. planritning och användningsplan för lokalerna som används i verksamheten
 6. räddningsplan och utredning om utrymningssäkerhet som avses i räddningslagen
 7. utlåtande av räddningsmyndigheten
 8. utlåtande av hälsoskyddsmyndigheten
 9. utlåtande av det organ som ansvarar för socialvården eller av en tjänsteinnehavare som är utsedd av detta organ, i den kommun där tjänsten tillhandahålls
 10. kopia av den ansvariga personens examensbetyg och redogörelse över arbetserfarenhet.

Regionförvaltningsverket kan efter eget gottfinnande begära även andra bilagor eller tilläggsutredningar.

Du kan ansöka om tillstånd, även om du ännu inte har alla bilagor, men regionförvaltningsverket kan inte avgöra tillståndsansökan innan alla nödvändiga bilagor har lämnats in.

Om verksamheten ändras, till exempel en ny enhet grundas, en ansvarsperson byts ur eller det sker andra betydande ändringar i verksamheten, ska den som tillhandahåller servicen ansöka om ändring av tillståndet hos tillståndsmyndigheten. Om verksamheten upphör ska det ska även göras en skriftlig anmälan om detta till den tillståndsmyndighet som beviljat tillståndet.

För vem och på vilka villkor

Beviljande av tillståndet förutsätter att enheten har

 • tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och tillräcklig och ändamålsenlig utrustning
 • personal, vars storlek, struktur och behörighet motsvarar klienternas servicebehov
 • ansvarspersoner som uppfyller behörighetskraven.

Tidsfrist

Ansök om tillstånd i god tid innan du inleder verksamheten eller före väsentliga ändringar i verksamheten. Du kan börja tillhandahålla privat socialservice dygnet runt först när du har fått tillståndet.

Handläggningstid

En noggrant genomförd tillståndansökan kommer att påskynda processen. Innan tillstånd beviljas, regionförvaltningsverket kan utföra en revision av den verksamhetsenhet för vilken tillståndet har sökat. Efter alla dokumenter har lämnats och efter inspektionen har slutförts är lösningsperioden cirka en månad.

Giltighetstid

Tillsvidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 3.6.2021