suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånd att producera privata sjuk- och hälsovårdstjänster

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

En enskild person, ett bolag, ett andelslag, en förening eller ett annat samfund eller en stiftelse behöver tillstånd för att kunna producera privata sjuk- och hälsovårdstjänster. Regionförvaltningsverket beviljar tillståndet, men om verksamheten sker i fler än ett regionförvaltningsverks områden är det Valvira som beviljar det.

Om du är självständig yrkesutövare med firmanamn är det en anmälningspliktig verksamhet. Se anvisningarna om hur du registrerar dig självständig yrkesutövare.

Privata sjuk- och hälsovårdstjänster är:

 • läkar- och tandläkartjänster och annan hälso- och sjukvård samt därvid jämförbara tjänster
 • fysioterapeutisk verksamhet och andra åtgärder och terapier som förbättrar funktionsförmågan
 • företagshälsovård
 • massage
 • laboratorieverksamhet
 • radiologisk verksamhet och andra därvid jämförbara röntgen- och undersökningstekniker
 • andra undersökningar och åtgärder som görs för att konstatera eller behandla hälsotillstånd eller sjukdom
 • sjuktransporttjänster.

Gör så här

Innan du inleder verksamheten ska du lämna in tillståndsansökan med bilagor till det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten ligger. Om ditt syfte är att producera tjänster inom fler än ett regionförvaltningsverks område ska du skicka in tillståndsansökan till Valvira.

För ansökan om tillståndet ska du skicka in följande blanketter och utredningar till regionförvaltningsverket:

 1. Ansökan om tillhandahållande av tjänster inom den privata hälso- och sjukvården
 2. Bilaga: Blanketten om hälso- och sjukvårdstjänsterna och personalen (ifylld separat för varje verksamhetsställe)
 3. Handelsregisterutdrag och bolagsordning (handelsregisterutdraget ska vara mindre än 3 månader gammalt)
 4. Utredning över arbetserfarenheten för föreståndarna som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna
 5. En inspektionsrapport för lokalerna som undertecknats av hälsovårdscentralens överläkare eller en läkare med fullmakt av överläkare och lokalernas planritning eller en kopia på ett avtal mellan företagen i de fall där du inleder verksamheten i ett annat företags lokaler som producerar motsvarande tjänster
 6. En kopia av säkerhetstillståndet beviljat av Strålsäkerhetscentralen ifall röntgenapparatur används
 7. En kopia av planen för egenkontroll ifall tjänsterna produceras på fler än ett verksamhetsställe
 8. Vid behov fler bilagor enligt de tjänster som produceras, bl.a. plan för läkemedelsbehandling, hygienplan
 9. Inledningsanmälan för producent av privat hälso- och sjukvård.

Handläggningen av ärendet går snabbare om du skickar in alla nödvändiga dokument på en gång

Om verksamheten ändras, till exempel en ny enhet grundas, föreståndaren byts ut eller det sker andra betydande ändringar i verksamheten, ska du som tillhandahållare av tjänsterna ansöka om ändring av tillståndet hos tillståndsmyndigheten. Meddela den myndighet som beviljat tillståndet om patientombudsmannen byts ut eller om postadressen ändras.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningar för beviljande av tillståndet är:

 • Den tjänst som produceras är hälso- eller sjukvård.
 • Serviceverksamheten är medicinskt adekvat och beaktar patientsäkerheten.
 • Utrymmena och utrustningen är lämpliga för verksamheten. Utrymmena och utrustningen kan antingen vara egna eller gemensamma för flera serviceproducenter. Tjänsterna kan även produceras hos kunderna eller som distanstjänster.
 • Tjänsterna ges av en personal med vederbörlig utbildning.
 • Ditt företag har en av regionförvaltningsverket godkänd föreståndare för hälso- och sjukvårdstjänsterna. Föreståndaren har en utbildning som motsvarar de tjänster som produceras och en tillräcklig erfarenhet av hälso- och sjukvård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna fastställs enligt statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020.


Tidsfrist

Ansök om tillstånd i god tid innan du inleder verksamheten eller före väsentliga ändringar i verksamheten. Produceringen av privata hälso- och sjukvårdstjänster får inledas först då tillståndsmyndigheten har beviljat tillstånd.

Handläggningstid

Cirka 2 månader.

Giltighetstid

Tillsvidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020