suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånd att medla i familjeärenden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Medling i familjeärenden kan ges efter att det har säkerställts att den som ger tjänsten har en tillräcklig yrkeskompetens för detta.

Medlaren i familjeärenden ger på begäran hjälp och stöd vid konflikter i familjen. Medlingen är bland annat avsedd för barnfamiljer där föräldrarna funderar på eventuell skilsmässa eller där föräldrarna redan skilt sig och familjen försöker anpassa sig till den nya ...

Gör så här

Gör en ansökan till det regionförvaltningsverk inom vars område tjänsten erbjuds. Till ansökan ska du bifoga ett utlåtande av välfärdsområdet där verksamheten bedrivs samt de andra dokumenten som nämns på ansökningsblanketten.

Tjänsten ges av en sammanslutning

Bifoga till ansökan en beskrivning av de yrkeskrav på ställs på dem som agerar som sammanslutningens medlare, ansvarspersonens examensbetyg samt en personalförteckning med uppgifter om utbildningen hos dem som verkar som medlare.

Tjänsten ges av en privatperson

Bifoga till ansökan examensbetyg för den person som ger tjänsten, en beskrivning av yrkeskompetensen och kännedomen om barnskydds- eller familjerådgivningsarbetet eller i familjerätten.

Regionförvaltningsverket granskar ansökningsblanketten och bilagorna och fattar ett registreringsbeslut. Verket skickar ut beslutet till tjänsteproducenten samt för kännedom till välfärdsområdet som givit utlåtandet. Du har rätt att söka ändring i beslutet om du är missnöjd med det.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd att medla i familjefrågor kan på ansökan beviljas ett samfund, en sammanslutning eller en stiftelse som anses kunna sköta medlingen med yrkesskicklighet. Tillstånd kan på ansökan även beviljas den som är förtrogen med barnskydds- eller familjerådgivningsarbete eller med familjerätt, och som på grundval av tidigare erfarenhet samt sina personliga egenskaper har tillräckliga förutsättningar att verka som medlare.


Tidsfrist

Tillståndet ska ansökas cirka 2 - 3 månader innan verksamheten inleds. Förlängt tillstånd ska ansökas cirka 2 - 3 månader innan det tidigare tillståndet upphör.

Handläggningstid

Cirka 2 - 3 månader.

Giltighetstid

Tillståndet gäller i fem år och ska sedan ansökas på nytt ifall du önskar fortsätta erbjuda tjänsten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 30.1.2023