suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånd, anmälningar och ändringar som gäller servering av alkoholdrycker samt godkännande av

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Servering av alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 % alkohol är tillståndspliktig näringsverksamhet. Innan serveringsverksamhet inleds ska serveringstillstånd sökas och beviljas av regionförvaltningsverket. Serveringstillståndet gäller för en specifik näringsidkare. Du kan ansöka om serveringstillstånd av regionförvaltningsverket för ett visst verksamhetsställe. Du kan också ansöka om servering ...

Gör så här

Fyll i ansökningar och anmälningar som rör alkoholservering elektroniskt under ”Sköta ärenden elektroniskt”. E-tjänsten ger dig instruktioner om hur du ska fylla i ansökningarna och anmälningarna och de styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk för behandling.

Alternativt kan du fylla i blanketten och skicka den till regionförvaltningsverket. Närmare anvisningar får du i respektive blankett.

  • Ansökan om att få servera alkoholdrycker
  • Ansökan om serveringstillstånd för cateringverksamhet
  • Anmälan om alkoholservering på ett godkänt serveringsställe
  • Ansökan om godkännande av serveringsställe
  • Plan för egenkontroll av alkoholservering
  • Halvårsrapport om servering av alkoholdrycker

Ansök om de tillstånd och godkännanden som behövs för alkoholservering i god tid innan verksamheten inleds.

Det finns vissa föreskrivna tidsfrister för olika anmälningar som gäller alkoholservering. Tidsfristerna varierar beroende på vilken anmälan det är fråga om. Du hittar närmare information om tidsfristerna i alkohollagen och i e-tjänsten eller blanketterna.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket beviljar serveringstillstånd till en fysisk eller juridisk person som uppfyller alkohollagens villkor som gäller sökanden och bedrivandet av verksamheten. För att ansöka om tillstånd behöver du ett giltigt FO-nummer.

Ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag eller en förening som håller på att bildas kan inte beviljas serveringstillstånd eftersom de har rättsförmåga först efter att de har registrerats.

För att kunna ansöka om att använda en lokal eller ett område som ett i förväg godkänt serveringsställe krävs att du är ägare eller innehavare av lokalen eller området.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordningom verkställigheten av alkohollagen

Statsrådets förordningom avgifter till regionförvaltningsverken år 2024

Social- och hälsovårdsministeriets förordningom tillsynen över alkohollagen

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Andra ansvariga organisationer

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 12.1.2024