suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånd, anmälningar och ändringar som gäller detaljhandel med alkoholdrycker

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Detaljhandel med alkoholdrycker som innehåller mer än 2,8 % alkohol är tillståndspliktig näringsverksamhet. Innan detaljhandel inleds ska detaljhandelstillstånd sökas och beviljas av regionförvaltningsverket. Detaljhandelstillståndet för alkoholdrycker gäller för en specifik näringsidkare och ett specifikt verksamhetsställe. Regionförvaltningsverket beviljar detaljhandelstillstånd som är i kraft t ...

Gör så här

Fyll i ansökningar och anmälningar som rör detaljhandel med alkoholdrycker elektroniskt under ”Sköta ärenden elektroniskt”. E-tjänsten ger dig instruktioner om hur du ska fylla i ansökningarna och anmälningarna och de styrs automatiskt till rätt regionförvaltningsverk för behandling.

Alternativt kan du fylla i blanketten och skicka den till regionförvaltningsverket. Närmare anvisningar får du i respektive blankett.

  • Ansökan om detaljhandelstillstånd
  • Ansökan om detaljhandelstillstånd för tillverkare av alkoholdrycker
  • Plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker
  • Årsrapport om detaljförsäljning av alkoholdrycker

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket beviljar detaljhandelstillstånd till en fysisk eller juridisk person som uppfyller alkohollagens villkor som gäller sökanden och bedrivandet av verksamheten. För att ansöka om tillstånd behöver du ett giltigt FO-nummer.

Ett aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag eller en förening som håller på att bildas kan inte beviljas detaljhandelstillstånd eftersom de har rättsförmåga först efter att de har registrerats.


Tidsfrist

Ansök om detaljhandelstillstånd i god tid innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Den riktgivande handläggningstiden för ansökningar är ungefär en månad.

Giltighetstid

Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker beviljas tills vidare eller för en viss tid.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordningom avgifter till regionförvaltningsverken år 2024

Social- och hälsovårdsministeriets förordningom tillsynen över alkohollagen

Statsrådets förordningom verkställigheten av alkohollagen

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Andra ansvariga organisationer

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 12.1.2024