suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Terminalvård

  • Tjänst
  • 2 kommuner
  • Offentlig tjänst

Korsholms närsjukhus och Oravais-Vörå-Maxmo närsjukhus ger god vård i livets slutskede.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med vården av en döende, dvs. terminalvården är att hjälpa en allvarligt och obotligt sjuk patient att leva ett så bra liv som möjligt ända till slutet. Övergången till terminalvård sker när en sjukdom som leder till döden inte kan botas och man måste räkna med att patienten avlider inom de närmaste dagarna, veckorna eller månaderna. Terminalvården inkluderar smärtlindring och annan nödvändig vård även om man inte längre försöker bota själva sjukdomen. Att stöda den döende och hans eller hennes närstående på alla sätt är en väsentlig del av terminalvården.

Personalen inom hälso- och sjukvården ska alltid diskutera med patienten om övergången till terminalvården, vid behov vid flera tillfällen. Om patienten själv inte kan uttrycka sin syn på vården ska diskussionen föras med patientens närstående. I beslutet om terminalvård antecknas patientens egna önskemål om vården i den mån den är möjligt. Önskemålet kan till exempel handla om att patienten motsätter sig återupplivning. Aktiv dödshjälp hör emellertid inte till terminalvården.

Terminalvård ges på sjukhus och andra vårdinrättningar samt i särskilda terminalvårdshem. Terminalvård kan även ges i patientens eget hem. Då ges vården i allmänhet som ett samarbete mellan vårdpersonalen och patientens närstående.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm, Vörå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 25.3.2020