suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Temporärt stöd till företag på landsbygden för ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Ansökningstid gick ut 15.11.2021.

Stödet är avsett för företagsverksamhet som är kopplad till gårdar samt för företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer.

Företagsverksamhet som är kopplad till en gård ska vara annan företagsverksamhet än jordbruk, skogsbruk eller fiskerinäring och bedrivas under samma FO-nummer – andra begränsningar finns inte för branschens vidkommande.

Stöd kan beviljas ett företag som förädlar och saluför jordbruksprodukter, som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning är högst 2 miljoner euro. Förädling och saluföring av jordbruksprodukter innebär bearbetning av jordbruksprodukter så att den produkt som bearbetningen resulterar i fortfarande är en jordbruksprodukt samt utsläppandet av dessa produkter på marknaden och primärproducentens försäljning av produkten i separata lokaler som reserverats för detta ändamål.

Jordbruksprodukter är till exempel köttprodukter, mjölkprodukter samt frukter, grönsaker och vegetabilier, svampar, bär och örter och många produkter som tillverkas av dessa. Ditt företag kan finnas i Fastlandsfinland eller på Åland.

Andra företag än företag som är kopplade till gårdar och mikroföretag som säljer och förädlar jordbruksprodukter omfattas inte av detta understöd. Mer info om finansiering till andra företag under de undantagsförhållanden som orsakas av coronapandemin.

Stöd beviljas inte till primärproduktionen inom jordbruket eller till fiskerinäringen.

Stöd beviljas inte till offentliga organisationer, stiftelser eller föreningar.

Du kan inte få stöd om ditt företag är i ekonomiska svårigheter av andra orsaker än coronaepidemin.

Du kan få 2 000–80 000 euro i stöd. Du kan få stöd för högst 80 procent av de kostnader du uppgett. I ansökan ska således uppges godtagbara kostnader till ett belopp av minst 2 500 euro för att stöd ska kunna beviljas.

Du kan använda stödet till nödvändiga utgifter som säkerställer att verksamheten vid ditt företag kan fortsätta, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader. De nödvändiga utgifterna är sådana fasta kostnader som du inte snabbt kan upphöra med eller minska på, även om företagets inkomster har minskat eller upphört på grund av coronapandemin.

Kostnaderna är godtagbara för en tidsperiod på högst sex månader som börjat tidigast 16.3.2020. Beslutet om understöd fattas av NTM-centralen för ditt område. Närmare information om stödet: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering

Gör så här

Ansök om understöd i e-tjänsten Hyrrä. En per­son som har be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt en­ligt han­dels­re­gist­ret el­ler FODS får ut­rät­ta ären­den i fö­re­ta­gets namn i e-tjäns­ten Hyr­rä. Om en per­son med be­hö­rig­het att ut­rät­ta ären­den och namn­teck­nings­rätt vill ge and­ra en full­makt att ut­rät­ta ären­den för fö­re­ta­gets räk­ning, mås­te han el­ler hon gö­ra det i tjäns­ten Suo­mi.fi-full­mak­ter.

Välj ”Uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning” på startsidan. Logga in i Hyrrä med dina personliga bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett personkort (HST-kort). Som stödform i ansökan väljer du ”Temporärt understöd till landsbygdsföretag och jordbruket”. Som riktad åtgärd väljer du ”Temporärt understöd till landsbygdsföretag”.

För att fylla i ansökan behöver du:

 • ditt företags FO-nummer
 • resultaträkning och balansräkning för 2019 samt resultaträkning för 2020, om den redan finns att tillgå, om du ansöker om stöd för förädling och saluföring av jordbruksprodukter, eller motsvarande uppgifter i fråga om gårdsbruk (åtminstone en kopia på skatteblankett 2 för 2019 och eventuellt för 2020) om du ansöker om stöd för annan företagsverksamhet som bedrivs i anslutning till jordbruket
 • en utredning om försämringen av ditt företags ekonomiska situation
 • en utredning om de kostnader som ligger till grund för ansökan
 • en plan för stabilisering av ditt företags ekonomi på kort sikt (till exempel amorteringsfrihet för lån, permitteringar, hyresbefrielser)
 • en redogörelse om andra offentliga understöd som du sökt och beviljats för att klara av de ekonomiska svårigheterna som coronapandemin har orsakat
 • information om stöd av mindre betydelse (de minimis -stöd) som olika myndigheter (t.ex. ministerier, landskapsförbund, NTM-centraler samt Finnvera och Business Finland) har beviljat ditt företag åren 2018–2020, om ditt företag har fått de minimis -stöd.

Du får ett meddelande med e-post när din ansökan har blivit anhängig. Samtidigt får du besked om vem som handlägger ansökan och en uppskattning av handläggningstiden.

Om det saknas uppgifter i din ansökan, kan den handläggas först när du skickat in de uppgifter som behövs. Du får en begäran om komplettering av ärendet. Om du själv vill komplettera din ansökan innan beslutet fattas, ska du kontakta den som handlägger ansökan och be att få tillbaka ansökan för komplettering.

När din ansökan är handlagd får du ett stödbeslut via e-tjänsten Hyrrä.

För vem och på vilka villkor

Du kan få understöd om:

 • ditt företag under normala förhållanden har förutsättningar för en lönsam verksamhet (företaget har inte varit ett företag i svårigheter enligt EU:s definition)
 • ditt företags ekonomiska svårigheter har uppstått efter 31.12.2019 som en följd av coronapandemin
 • du inte får annat understöd för samma ändamål
 • inkomsterna av den företagsverksamhet som är föremål för stödet har en väsentlig betydelse för din utkomst
 • du kan särskilja inkomsterna av din företagsverksamhet från de övriga inkomsterna av din gårdsbruksenhet, om du också bedriver jordbruk
 • ditt mikroföretag ger utkomst åtminstone åt dig själv som företagare eller en arbetstagare, om du förädlar och saluför jordbruksprodukter.

Du kan inte få understöd om ditt företag är i ekonomiska svårigheter av andra orsaker än coronapandemin.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 25.11.2021