suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Sysselsättningspremie

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Arbets- och näringsbyrån
Område: nationell (inte Åland)
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Sysselsättningspremien utgör en engångspremie på 4 000 euro, beviljad av arbets- och näringsbyrån i syfte att uppmuntra arbetsgivarna till att upprätta tillsvidareanställningar när lönesubventionsperioden inleds eller medan den varar. Understödet beviljas som de minimis-stöd.

Sysselsättningspremien testas under tiden 1.1–30.6.2019 (6 kap. 17 a § i statsrådets förordning 1073/2012 om offentlig arbetskrafts- och företagsservice).


Gör så här

Premien kan ansökas från arbets- och näringsbyrån inom tre månader efter utgången av den kalendermånad när arbetsavtalet om tillsvidareanställning har gjorts upp. Anställningen måste vara i kraft vid ansökandet av premien.

Sysselsättningspremien kan beviljas och betalas ut om tillsvidareanställningen har inletts vid utgången av juni 2019 och de övriga förutsättningarna för beviljande uppfylls.


För vem och på vilka villkor

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sysselsättningspremien till en arbetsgivare som bedriver näringslivsverksamhet och som har beviljats lönesubvention tidigast den 1 september 2018

- för lönekostnader som orsakas av anställandet av en sådan arbetslös arbetssökande som har varit arbetslös under 12 månader av de 14 månader eller arbetslös i 24 månader av de 28 månader som föregick beviljandet av lönesubvention eller

- grunden till beviljandet av lönesubventionen är en persons skada eller sjukdom på ett sätt som väsentligt minskar produktiviteten antingen permanent eller varaktigt för de uppgifter som finns till förfogande.

Lönesubventionens andel uppgår till högst 40 eller 50 % av lönekostnaderna.

Anställningsförhållandet ska gälla tillsvidare omedelbart när det lönesubventionerade arbetet inleds eller så ska det ändras från tidsbestämd anställning till tillsvidareanställning under lönesubventionsperioden.

Anställningsförhållandet inleds under lönesubventioneringsperioden eller genast efter att denna har upphört och arbetstiden ska uppgå till mer än 80 % av den maximiarbetstid som tillämpas för en heltidsanställd inom branschen i fråga.


Servicen tillhandahålls av: 
Arbets- och näringsbyrån