suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Sysselsättningspolitiskt understöd

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Det sysselsättningspolitiska understödet är en finansieringsform som arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) kan använda sig av för att skaffa sina kunder tjänster som produceras i projektform.

Verksamhet som finansieras genom understödet kan omfatta exempelvis

  • ordnande av arbetsmöjligheter för arbetslösa arbetssökande
  • stödåtgärder för främjande av sysselsättningen (t.ex. utbildning i liten skala, jobbsökning, verksamhet av arbetsträningstyp etc.) samt
  • utveckling av koncept och tjänster i samband med ovan nämnda innehåll.

I samband med var och en av ansökningsomgångarna kan arbets- och näringsbyrån fastställa för vilken typ av verksamhet eller för vilken målgrupps behov som understöd beviljas. Verksamheten kan bedrivas inom flera TE-byråers verksamhetsområden, och då beviljas finansiering av en eller flera TE-byråer.

Gör så här

TE-byrån utlyser det sysselsättningspolitiska understödet för offentlig ansökan genom de informationskanaler som den valt att använda. Ansökningstiderna hos TE-byrån och de riktlinjer och tyngdpunkter som tillämpas för verksamhet som ska stödas genom understödet finns på varje TE-byrås egna webbplats..

Understödet ansöks vid TE-byrån med en utskrivbar blankett.

Förskott och utbetalning av understödet ansöks med en utskrivbar blankett vid NTM-centralerna och Te-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) Ansökningarna kan också lämnas in elektroniskt som en bilaga till NTM:s allmänna blankett.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan beviljas för högst tre år. Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om beloppet av understöd som beviljas för varje kalenderår i sänder. För de kommande årens del är ett villkor för beviljad finansiering att verksamheten är förenlig med understödsbeslutet. Understödstagaren är rapporteringsskyldig.

Understöd kan inte beviljas för näringsverksamhet eller främjande av affärsverksamheten Sysselsättningspolitiskt understöd kan ändå beviljas för samfundet för att grunda ett socialt företag och etablera företagets verksamhet samt för samfundet vars syfte är att utreda möjligheter för att grunda ett socialt företag.

För kostnaderna för att inleda och etablera företagsverksamheten i sociala företag kan understöd beviljas endast för den tid som det beräknas ta att inleda och etablera företagsverksamheten.

Understöd kan inte beviljas för projekt som inte har något samband med de TE-tjänster som tillhandahålls personkunder. Sysselsättningspolitiskt understöd beviljas inte för tjänster som ordnas i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Understödet får inte heller användas för produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen eller samkommunen enligt lag är skyldig att ordna. Understöd beviljas inte för investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar eller hyreskostnader.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerNorra Karelens arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 19.12.2019