suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Sysselsättningspolitiskt understöd

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Det sysselsättningspolitiska understödet är ett behovsprövat statsunderstöd som arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) kan bevilja till föreningar, stiftelser, kommuner eller samkommuner.

Verksamhet som finansieras genom understödet kan omfatta exempelvis:

 • ordnande av arbetsmöjligheter för arbetslösa arbetssökande,
 • stödåtgärder för främjande av sysselsättningen (t.ex. utbildning i liten skala, jobbsökning, verksamhet av arbetsträningstyp etc.) samt
 • utveckling av koncept och tjänster i samband med ovan nämnda innehåll.

Understödet kan också beviljas till gemenskaper för att grunda ett socialt företag och till att etablera verksamheten samt till gemenskaper som planerar att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag. Definitionen, registrering och villkoren för registrering som socialt företag hittas i Lagen om sociala företag (1351/2003).

TE-byrån utlyser det sysselsättningspolitiska understödet för offentlig ansökan genom de informationskanaler som den valt att använda. Ansökningstiderna hos TE-byrån och de riktlinjer och tyngdpunkter som tillämpas för verksamhet som ska stödas genom understödet finns på varje TE-byrås egen webbplats. Verksamheten kan bedrivas inom flera TE-byråers verksamhetsområden, och då beviljas finansiering av en eller flera TE-byråer.

Ansökningarna för utbetalning hanteras av NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Gör så här

Understödet ansöks elektroniskt.

 1. Ansök om stödet elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst.
 2. Fyll i ansökan noggrant. En bristfull ansökan förlänger behandlingen av ärendet.
 3. Bifoga nödvändiga bilagor.
 4. Om du blir bedd att komplettera din ansökan, gör det inom utsatt tid eller förhandla om tilläggstid med TE-byrån.
 5. TE-byrån ger ett beslut som blir synligt i regionförvaltningens e-tjänst.

Ansökan om utbetalning:

 1. Ansök om förskott och utbetalning av understödet i enlighet med understödsbeslutet.
 2. Fyll i och skicka in ansökan om utbetalning via fliken Utbetalningar i regionförvaltningens e-tjänst.
 3. Bifoga nödvändiga bilagor till ansökan om utbetalning.

Mer information om ansökan om utbetalning av understöd finns på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Det sysselsättningspolitiska understödet är behovsprövat. Det maximala understödet för föreningar och stiftelser är 100 procent av de totala kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt. Det maximala understödet för kommuner och samkommuner är 50 procent av de totala godkända kostnaderna.

Beloppet påverkas av projektets innehåll, kunderna i projektet och mängden av personligt stöd som kunderna kräver. Inkomster från verksamheten kan beaktas.

Understöd kan beviljas för högst tre år. Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om beloppet av understöd som beviljas för varje kalenderår i sänder. För de kommande årens del är ett villkor för beviljad finansiering att verksamheten är förenlig med understödsbeslutet. Understödstagaren är rapporteringsskyldig.

Understöd kan inte beviljas för näringsverksamhet eller främjande av affärsverksamheten Sysselsättningspolitiskt understöd kan ändå beviljas för samfundet för att grunda ett socialt företag och etablera företagets verksamhet samt för samfundet vars syfte är att utreda möjligheter för att grunda ett socialt företag. Stödet kan beviljas enbart till den tid, som åtgärderna anses dröja.

Sociala företag och andra sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag (med undantag för kommuner och samkommuner), kan beviljas understöd till högst 75 procent av de totala kostnader som godkänts av arbets- och näringsbyrån.

Understöd kan inte beviljas för projekt som inte har något samband med de TE-tjänster som tillhandahålls personkunder. Sysselsättningspolitiskt understöd beviljas inte för tjänster som ordnas i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Understödet får inte heller användas för produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen eller samkommunen enligt lag är skyldig att ordna. Understöd beviljas inte för investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar eller hyreskostnader.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 24.2.2022