suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Sysselsättningsanslag för statligt ämbetsverk eller inrättning

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Arbets- och näringsministeriet beviljar anslag för ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning för att sysselsätta arbetslösa arbetssökande. Anslaget kan riktas till att sysselsätta en person i både ett anställningsförhållande och ett tjänsteförhållande.

Gör så här

Anslaget ansöks vid Te-byrån med blanketten ANM315 Ansökan om anvisning av anslag för att anställa en arbetslös arbetssökande.

Efter att anslaget har beviljats ska det statliga ämbetsverket eller den statliga inrättningen varje kalendermånad meddela hur anslaget använts till UF-centret med blanketten ANM317 Månadsrapport om användning av anslaget.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för att bevilja anslaget är att arbetsgivaren förbinder sig att betala arbetstagaren en lön som är i enhetlighet med statens allmänna tjänste- och kollektivavtal eller annat kollektivavtal.

Ett statligt affärsverk anses i huvudsak vara ett företag då lönesubvention beviljas. Om affärsverket har samhälleliga uppgifter och personen anställs i sådana här uppgifter jämställs affärsverket med ett statligt verk och den kan beviljas sysselsättningsanslag i stället för lönesubvention.

Kostnader kan ersättas upp till vad som årligen fastställs i statens budget. Maximibeloppet hindrar inte arbetsgivaren från att betala högre lön, men skillnaden måste betalas själv.

När man anställer personer med anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner i statliga ämbetsverk och inrättningar följer man följande förordningar i 7 kapitlet i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice:

 • 1 och 2 §: allmänna förutsättningar för att bevilja lönesubvention
 • punkterna 2 och 3 i moment 2 i 3 §: förutsättningar för stödet angående arbetsgivaren
 • 4 och 5 §: förutsättningar för stödet angående anställningen och flyttande av en person som anställts med stödet till en annan arbetsgivares uppgifter
 • 7 §: lönekostnader som ska täckas med stödet
 • 8 § och moment 3 i 9 §: lönesubventionens övre tidsgräns
 • 11 och 12 §: tillfällig avbrytning och att räkna tidsgränsen på nytt från början
 • moment 1 i 13 §: andra stöds inverkan på utbetalning av lönesubvention
 • 14 § hinder för utbetalning av lönesubvention

Beslutet på det beviljade anslaget utfärdas för högst ett kalenderår åt gången.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerNylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 20.2.2020