suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Sylvia-projektets tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Sylvia-projektet, som arbets- och näringsministeriet ansvarar för, hjälper kommuner som tar emot flyktingar med ekonomiska tilläggsstöd. Kommunerna kan ansöka om en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för mottagande av personer som har fått internationellt skydd och kommit till kommunen. Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen är avsedd för utveckling av mottagnings- och integrationstjänster i kommunerna för personer som har fått internationellt skydd.

Ansökan om tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för mottagande av personer som har fått internationellt skydd och kommit till kommunen föregående år lämnas till UF-centret. Tilläggsstödet betalas ut från arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt, som finansieras av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Sylvia-projektet ansvarar för användning av projektfinansieringen. Tilläggsstöd får endast betalas ut i enlighet med projektets instruktioner och budget.

Gör så här

UF-centrets utbetalningsenhet betalar ut statsunderstöden på basis av ansökan. Du fyller i ansökan i regionförvaltningens e-tjänst.

Så här ansöker du om utbetalning

När du har fått ett positivt understödsbeslut ska du ansöka om utbetalning elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst enligt villkoren i understödsbeslutet. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de nödvändiga bilagorna.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan utbetalningsansökan lämnas in av en person som kommunen befullmäktigat. Fullmakten för ärendehanteringen ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Genom att använda fullmaktsroller säkerställer man att de personer som bereder och skickar ersättningsansökan har rätt att företräda organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten på sin organisations vägnar med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Inloggningen i e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort efter att fullmakten har beviljats. Utöver Suomi.fi-fullmakter krävs det FO-nummer av samfundskunder för att använda e-tjänsten.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. Fullmaktsärendet specificeras med identifieraren KOTO.

Vid befullmäktigande följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningar.

Endast personer som har en fullmakt eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för en organisations räkning utan en separat fullmakt.

För vem och på vilka villkor

Kommuner som har ett avtal med NTM-centralen om anvisande till kommun och främjande av integration samt ett program för integrationsfrämjande har rätt till Sylvia-projektets tilläggsstöd.

Kommunen har rätt till en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen, som betalas ut som ett engångstillägg, för grupper av personer som har fått internationellt skydd enligt utlänningslagen och som kommit till kommunen under föregående år. Dessa grupper av personer omfattar:

  1. Kvotflyktingar (kan omfattas av kvoten för föregående år eller tidigare år)
  2. De som har beviljats uppehållstillstånd på grundval av internationellt skydd enligt asylförfarandet, när grunden för uppehållstillståndet är asyl eller subsidiärt skydd.

Kommunen har rätt till en tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen för barn födda i Finland föregående år, om barnets föräldrar eller någondera av dem omfattas av årets tidigare Sylvia-tilläggsstöd. Tilläggsdel till den kalkylerade ersättningen betalas inte ut för barn födda under föregående år, vars föräldrar har kommit till landet redan under tidigare år.

Tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen betalas endast ut till den första riktiga bosättningskommunen, där en person som omfattas av Sylvia-tilläggsstödet registreras när hen anländer till Finland eller dit hen flyttar från mottagningscentralen efter att ha fått uppehållstillstånd.

Vad gäller personer som har fått uppehållstillstånd och flyttar från mottagningscentralen, har kommunen inte rätt till tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen om personen får en anteckning om hemkommun redan när hen befinner sig på mottagningscentralen i kommunen och personens adress som förts in i folkbokföringen är adressen till mottagningscentralen i fråga. En kommun har rätt till tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen först efter det att personen har flyttat från mottagningscentralen till kommunen och hens fasta adress som förs in i folkbokföringen är en annan än mottagningscentralens adress.

Om en person flyttar till en annan ort efter att ha fått en hemkommun, har endast den första riktiga hemkommunen rätt till tilläggsdelen till den kalkylerade ersättningen, oavsett hur länge personen har bott i sin första hemkommun.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen, Arbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 3.1.2022