suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Svar på brev gällande polisens automatiska trafikövervakning.

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

På livligt trafikerade vägar övervakar polisen också hastigheten med utrustning för automatisk trafikövervakning. Utrustningen används också för övervakning av trafikkorsningar och i trafikljus på sådana trafikleder där traditionell trafikövervakning är svår att genomföra. Övervakning som görs vid fasta övervakningspunkter anges med skyltar vid vägrenen. Ingen information lämnas på förhand om över ...

Gör så här

På polisens webbplats finns en länk till e-tjänsten där du kan svara på brev gällande polisens automatiska trafikövervakning.

Mer information om polisens automatiska trafikövervakning fås på polisens webbplats eller genom att ringa till polisens rådgivningstjänst.

För vem och på vilka villkor

Ordningsbot som föreläggs, om den högsta tillåtna hastigheten överskrids med högst 20 km i timmen, kan sändas med ett vanligt brev till den registrerade ägaren, innehavaren eller tillfälliga användaren av bilen utan utredning av vem föraren är. Den som fått ordningsbotsföreläggandet kan motsätta sig ordningsboten genom att meddela polisen inom 30 dagar efter att han eller hon anses ha fått delgivningen.

Den som fått ett ordningsbotsföreläggande kan betala ordningsboten också om han eller hon inte själv har gjort sig skyldig till förseelsen. I så fall antecknas förseelsen i körkortsregistret som en förseelse som har begåtts av personen i fråga och beaktas vid prövning av meddelande om körförbud med anledning av upprepade trafikförseelser.

Polisen kan också utan att utreda vem föraren var i stället för att förelägga ordningsbot för en lindrig fortkörningsförseelse sända en skriftlig varning till bilens ägare, innehavare eller tillfälliga användare. Anmärkningen leder inte till andra påföljder och ingen anteckning görs i registret.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 15.3.2020