suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Studerandehälsovårdens tjänster

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Studerandehälsovårdens tjänster är avsedda för studerande vid gymnasier, inom yrkesinriktad utbildning på andra stadiet och yrkeshögskolor.

För studerande erbjuds hälso- och sjukvårdstjänster, inklusive munhälsovårds- och mentalvårdstjänster.

Syftet med studerandehälsovården är att följa upp och främja studerandenas hälsa och välbefinnande samt studieförmåga. Målet är att tidigt identifiera studerandenas behov av särskilt stöd eller undersökningar samt att stödja studerandena och vid behov hänvisa till fortsatta undersökningar eller vård. Dessutom har man som mål att främja studiemiljöns hälsosamhet och trygghet samt välbefinnandet i studiemiljön.

Målet med hälsoundersökningsverksamheten som är riktad till första årets studerande är att tillsammans med studeranden klarlägga hens livssituation, levnadsvanor, sociala nätverk och studier som en del av välbefinnandet som helhet, att stödja och stärka resurserna, att upptäcka risker i fråga om levnadsvanor och ge handledning och rådgivning för att minska riskerna, att bedöma studerandens hälsotillstånd med tanke på genomförandet av studier, att vid behov hänvisa studeranden till tjänster och att informera om tjänster som studerandehälsovården erbjuder. Vid hälsoundersökningen görs bland annat följande grundundersökningar: mätning av längd och vikt, mätning av blodtryck, synskärpa samt undersökning av hörseln.

I fråga om manliga studerande är det motiverat att genomföra en läkarundersökning inom studerandehälsovården under uppbådsåret.

När det gäller specialstuderande och studerande som har en kronisk sjukdom eller skada som inverkar på det kommande yrket görs läkarundersökning alltid under det första studieåret.

Gör så här

När hälsovårdaren har öppen hälsovårdsmottagning kan man komma på mottagningen utan tidsbeställning. Mottagningstiderna varierar mellan olika läroanstalter.

För vem och på vilka villkor

Studerandehälsovårdens tjänster ordnas för studerande vid läroinrättningar på orten oberoende av de studerandes boendeort, och tjänsterna kan också användas under arbetspraktik. Studerandehälsovården är avgiftsfri för studerande som är under 18 år. När det gäller 18 år fyllda studerande bestäms avgifterna i fråga om en del av tjänsterna (bl.a. munhälsovården, läkarmottagning) enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Hälsoundersökningarna är avgiftsfria för alla studerande.

Av 15 år fyllda klienter uppbärs en avgift (51,40 €) för en utebliven och icke-avbokad besökstid till läkare eller till munhälsovården om besöket uteblivits utan grund. Avbokningen bör göras två dygn före den reserverade tiden.

Vid yrkesinstitut, konservatorium och gymnasier utför hälsovårdarna hälsoundersökningar för alla första årets studerande. En hälsovårdares hälsoundersökning görs även för alla pojkar från Karleby i uppbådsåldern, vanligtvis under det andra läsåret. Vid vuxeninstitut kallas vid behov studerande vars studier varar i över sex månader till ett hälsomöte. Vid yrkeshögskola (företagsekonomi och teknik, social- och och hälsovårdsbranschen, musik och föreställande konst) består hälsoundersökningen under första studieåret av en kartläggande hälsoenkät. På basis av den görs vid behov en individuell hälsoundersökning som hälsovårdaren genomför.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studeranden vid gymnasium, yrkesskolor och högskolor har rätt till studerandehälsovårdstjänster i den kommuns region som läroanstalten befinner sig i. Till studerandehälsovården hör också hälso- och sjukvården under den tid den studerande deltar i inlärning i arbetet och arbetspraktik.

Sjukvården för studerande kan även ordnas på ett annat sätt, till exempel via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Alla studerande erbjuds hälsoundersökningar och -tjänster enligt behov. Tjänster tillhandahålls också inom mental vård och alkohol- och drogfrågor, sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020