suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Stöd i skolan

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Varje elev har rätt att få det stöd som han eller hon behöver för sitt lärande och sin skolgång. I den grundläggande undervisningen används följande stödformer: stödundervisning, specialundervisning på deltid, individuell elevhandledning, elevvårdens stöd, undervisning i smågrupper antingen hela tiden eller en del av tiden, assistanstjänster, särskilda hjälpmedel och samarbete med hemmet.

I förskolan och i den grundläggande utbildningen ges barn och unga pedagogiskt stöd enlig lagen om grundläggande utbildning och vid behov annat stöd enligt lagen om elev- och studerandevård. Stöd enligt lagen om grundläggande utbildning ges enligt trestegsmodellen, dvs. allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Mera information om trestegsmodellen och andra stödåtgärder finns på Borgå stads webbplats (Servicekanaler-fliken).

För vem och på vilka villkor

En elev kan få specialundervisning eller annat stöd, om en inlärnings- eller anpassningssvårighet, skada, sjukdom eller någon annan orsak förutsätter det.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Det särskilda stödet utgörs av specialundervisningen och det andra stödet eleven behöver. Specialundervisningen är i första hand pedagogiskt stöd, dvs. stöd för inlärningen. Övrigt stöd kan vara till exempel stöd för skolgången samt pedagogiskt stöd. De utgör en helhet som stöder eleven. Eleven ska vid behov få stöd utan dröjsmål. Särskilt stöd förutsätter ett förvaltningsbeslut.

Om eleven tillfälligt blivit efter i studierna eller behöver kortvarigt stöd i övrigt, har eleven rätt till stödundervisning.

På grund av inlärnings- eller skolgångssvårigheter kan eleven få specialundervisning vid sidan av övrigt skolarbete eller exempelvis på en specialklass. Grundläggande utbildningens mål och innehåll kan individualiseras om eleven på grund av handikapp, sjukdom, fördröjning i utveckling, känslomässiga störningar eller annan motsvarande orsak inte klarar av grundläggande utbildningens lärokurs. Individualisering bör användas endast om eleven inte på ett godkänt sätt klarar av läroämnets lärokurs. Innan det ska läroämnets mål och innehåll delas in i prioriteringar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 15.1.2020