suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Stöd för vitaliseringsgödsling av skog

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Med vitaliseringsgödsling av skog menas gödsling med aska samt gödsling på ett objekt med brist på bor. Stödet för vitaliseringsgödsling av skog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Stöd beviljas endast för vitaliseringsgödsling av skog, inte för beståndsvårdande gödsling.

Stödet är 30 procent av totalkostnaderna för planering, arbete, material och analys av näringsämnen.

Vid gödsling ska man fästa särskilt vikt vid konsekvenserna för vattnen och miljön samt vid minskning av de eventuella negativa effekter som åtgärden medför. Stöd kan inte beviljas för gödsling med aska om objektet ligger på ett viktigt grundvattenområde (klass I) eller på ett grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning (klass II). Gödsling med bor är inte heller tillåtet på ett grundvattenområde av klass I.

Arbetena kan inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen. Stöd beviljas bara de ansökningar som uppfyller finansieringsvillkoren.

Stödet för vitaliseringsgödsling av skog är ett arbetsslag i helheten av Kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Gör så här

Sök stöd stöd för vitaliseringsgödsling av skog innan du inleder arbetet. Du kan inleda gödslingsarbetet först när Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Printa ut finansieringsansökan på Skogscentralens webbplats och skicka den till Skogscentralen per skyddad e-post. Du kan också skicka ansökan till kontoret i Lahtis.

Lämna in anmälan om verkställande när arbetet är klart

När arbetet är gjort behöver du lämna in anmälan om verkställande. Lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid som du ser i finansieringsbeslutet.

Innan du fyller i en blankett läs ifyllnadsinstruktionerna.

För vem och på vilka villkor

Stöd för vitaliseringsgödsling av skog kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Trots god skogsvård avtar utvecklingen av trädbeståndet på grund av obalans mellan näringsämnena men näringsobalansen kan rättas till genom att gödsla.
 • Behovet av gödsling och användningen av gödslingspreparatet redogörs genom att man beskriver symtomen på trädbeståndet och definierar ståndorten (på torvmarker) eller med hjälp av en näringsanalys.
 • Näringspreparatet som används lämpar sig för att rätta till näringsobalansen.
 • Arealen som ansökan gäller är minst två hektar. En ansökan kan innehålla figurer som har olika ägare och som ligger i olika delar av Finland.
 • Figurstorleken är minst 0,5 hektar.
 • På torvmark motsvarar näringshalten på objektet minst lingontorvmo.
 • I plantbestånd gäller dessutom: Tidig vård av plantbestånd är gjord på ett ändamålsenligt sätt. Medelhöjden på plantbeståndet är minst 0,7 meter.

Stöd för vitaliseringsgödsling beviljas inte när marken består av ogenomsläpplig lerjord. Förnyelsemogen skog beviljas inte stöd.

När markägaren söker stöd själv kan stöd bara beviljas för material (gödselkostnader). Stöd kan inte beviljas för markägarens eget arbete, inte för planeringskostnader eller för arbetskostnader. När en aktör med skogsägarens fullmakt söker stöd kan stöd beviljas för materialkostnader samt planerings- och arbetskostnader.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Privata markägare kan vara:

 • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
 • fysiska personer som har en arrenderätt, en nyttjanderätt som baserar sig på testamente, den efterlevande makens besittningsrätt, en pensionsrätt eller en motsvarande rätt
 • ett företag, en sammanslutning eller ett dödsbo vars huvudsyfte är att bedriva gårds- eller skogsbruk förutsatt att alla delägare i företaget, sammanslutningen eller dödsboet är fysiska personer
 • en stiftelse vars verksamhet till största delen utgörs av gårds- eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Om samma objekt har fått stöd för vitaliseringsgödsling tidigare kan man söka stöd på nytt när det har gått tjugo år efter att allt stöd har betalats ut.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (35/2015)

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (185/2020)

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 12.1.2022