suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Stöd för vård av ungskog

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Stödet för vård av ungskog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Vård av ungskog avser vård av äldre plantbestånd eller iståndsättning av ungskog. Dessutom kan stöd beviljas för hopsamling av klenträd i samband med arbetet. Klenträd är avverkat virke med smala stammar som främst används vid energiproduktion.

Lämna in en skriftlig ansökan om stöd innan du inleder arbetet. Arbetet kan påbörjas genast efter att du har inlämnat ansökan. När arbetet är gjort lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen.

Finansiering beviljas bara för de projekt som uppfyller kraven.

Stödet för vård av ungskog är 230 euro per hektar. Om klenträd samlas ihop i samband med vården är stödet 430 euro per hektar vid finansieringsansökningar som inkommit före 1.6.2022 och 450 euro per hektar vid finansieringsansökningar som inkommit 1.6.2022 och senare.

Stödet för vård av ungskog är ett arbetsslag i helheten av Kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Gör så här

Sök stöd för vård av ungskog genom att lämna in en ansökan till Skogscentralen. Ansökan ska vara framme innan arbetena inleds. Skogscentralen fattar ett finansieringsbeslut. Du kan genast inleda arbetet när ansökan har lämnats in. Du behöver inte vänta på Skogscentralens beslut om finansiering.

Vi rekommenderar att du fyller i ansökan i e-tjänsten MinSkog.fi.

Du kan också printa ut blanketten på Skogscentralens webbplats och lämna in den till Skogscentralen. Skicka ansökan per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis. Det är på avsändarens ansvar att ansökan kommer fram till Skogscentralen.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen på samma sätt som finansieringsansökan. Det är på avsändarens ansvar att anmälan kommer fram till Skogscentralen.

Skogscentralen beviljar det slutliga stödet på basis av anmälan om verkställande.

För vem och på vilka villkor

Stöd för vård av ungskog kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Stödmottagaren är privat markägare.
 • Stödet söks på samma gång för en totalareal på minst 2 ha. Ansökan kan innehålla olika ägares figurer på olika håll i landet.
 • Figurstorleken är minst 0,5 ha.
 • Efter arbetet ska medelhöjden på det utvecklingsdugliga plantbeståndet vara över 3 meter.
 • Medeldiametern av det utvecklingsdugliga trädbeståndet i brösthöjd, viktad mot grundytan, ska före och efter utfört arbete vara högst 16 cm. Med utvecklingsdugligt trädbestånd avses bestånd som består av huvudträdslaget.
 • Finansieringsansökningar som inkommit före 1.6.2022: Avgång minst 1 500 stammar per hektar, i norra Finland minst 1 000 stammar/ha. I avgången medräknas stubbar vars diameter är minst 2 cm.
 • Finansieringsansökningar som inkommit 1.6.2022 eller senare: Avgång minst 1 000 stammar per hektar, i norra Finland minst 800 stammar/ha. I avgången medräknas stubbar vars diameter är minst 3 cm.
 • Längden på de stammar som räknas med i avgången ska ha varit minst hälften av den rådande periodens medellängd.
 • Det trädbestånd som odlas efter åtgärden ska bestå av högst 3 000 stammar per hektar. Det högsta tillåtna stamantalet minskar i takt med att beståndet växer. Om objektet är glest eller ojämnt, beviljas stöd enligt arbetets effektområde. Oröjda viltsnår räknas in i effektområdet när den sammanlagda arealen av dem understiger tio procent av figurens areal.

Vårdarbetet ska göras enligt god yrkespraxis och skogen får inte behöva omedelbar vård. Skogscentralen har tagit fram tabeller över stamantal. I tabellerna ser du gränsvärdena enligt god yrkespraxis. Kontrollera innan arbetet inleds hur många trädstammar som får vara kvar per hektar efter ett gjort arbete.

Om du söker stöd för uppsamling av klenträd ska klenträdet uppsamlas per figur och i huvudsak jämt inom figuren.

 • minst 35 fastkubikmeter/ha klenträd i södra och mellersta Finland och
 • minst 25 fastkubikmeter/ha i norra Finland.

Mängden hopsamlat klenvirke ska konstateras i en mätningshandling enligt lagen om mätning av virke (414/2013).

Vård- och underhållsskyldigheten är 10 år eller 7 år. Du kan inte få stöd om det på samma objekt med Kemera-medel har finansierats skogsförnyelse eller vård av ungskog under de senaste tio åren eller tidig vård av plantbestånd under de senaste sju åren.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 34/2015

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 594/2015

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 23.5.2022