suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Stöd för vård av torvmarksskog

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Stödet för vård av torvmarksskog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Med vård av torvmarksskog avses dikesrensning, kompletteringsdikning, vattenvårdsåtgärder och byggande av sådana vägar på dikesrenar som hänför sig till iståndsättning av ett dikat område.

Lämna in en skriftlig ansökan innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet efter att Skogscentralen har g ...

Gör så här

Sök stöd för vård av torvmarksskog genom att lämna in ansökan och verkställighetsplanen till Skogscentralen. De ska vara framme innan arbetena inleds. Byggandet av vägar på dikesrenar i samband med vård av torvmarksskog kan dock påbörjas när du har lämnat in ansökan.

Printa ut blanketterna på Skogscentralens webbplats och lämna in dem till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Du kan anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning i den takt hur arbetena framskrider. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 300 euro. Den sista posten som betalas ut ska vara minst tio procent av hela stödbeloppet.

För vem och på vilka villkor

Stöd för vård av ungskog kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Beståndets tillväxt har tydligt återhämtat sig efter nydikning. Efter arbetet är tillväxten i medeltal minst 1,5 m3/ha/år utan upprepad gödsling.
 • Växtplatsen är minst lingontorvmo i norra Finland och i övriga Finland minst ristorvmo.
 • Projektet omfattar minst 2 hektar.
 • Tillståndet i skogen är minst tillfredsställande med avseende på skogsvården när projektet avslutas. Det finns inte behov av avverknings- eller vårdåtgärder under de närmaste 5-10 åren.
 • Plantbeståndet uppfyller kraven i skogslagen.
 • Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas.

Stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna. Förnyelsemogna skogar kan inte få finansiering.

För att Skogscentralen ska kunna bevilja stöd behövs en verkställighetsplan som Skogscentralen har godkänt. Arbetena kan inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen. Byggandet av vägar på dikesrenar i samband med vård av torvmarksskog kan dock påbörjas när du har lämnat in ansökan.

Planen ska innehålla

 • en allmän beskrivning av projektet
 • en karta där bland annat dikesnätet, vägar på dikesrenar och vattenvårdsåtgärder har märkts ut
 • uppgifter om delägarfastigheter och ägare
 • vattenvårdsplan
 • uppdelning av kostnaderna i planerings-, arbets- och materialkostnader samt övriga kostnader
 • utredning om kostnaderna och arbetsmängderna per fastighet
 • stödansökan per fastighet eller dikningsavtal
 • dikningstillstånd och övriga tillstånd.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

 • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
 • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
 • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
 • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Om samma objekt har fått stöd för iståndsättningsdikning tidigare kan du få stöd på nytt när det har gått tjugo år efter att allt stöd har betalats ut.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 34/2015

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 594/2015

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 185/2020

Servicen tillhandahålls av

Finlands skogscentral

Ansvarig för tjänsten

Finlands skogscentral
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 3.2.2022