suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Stöd för vård av skogsnaturen

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Stödet för vård av skogsnaturen är avsett för att främja vård av skogsnaturen.

Stöd för vård av skogsnaturen kan beviljas för

 • sådana arbeten för vård och iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga med tanke på mångfalden och som sträcker sig över flera fastigheters områden
 • återställande av skogs- och torvmarksmiljöer
 • förebyggande eller avhjälpande av skador på vattendrag orsakade av skogsdikning, om åtgärden är av större betydelse än vanligt för vård av vatten och vattennaturen, och om kostnaderna inte kan hänföras till den som har orsakat dem
 • hyggesbränning som främjar skogarnas mångfald
 • utrotning av främmande arter i skogsnaturen och förhindrande av spridning av dessa till skogsbruksmark
 • övriga regionalt betydelsefulla projekt som motsvarar de ovan nämnda och som betonar vården av skogsnaturen, skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-, kultur- och rekreationsvärden.

Stödet är avsett för arbeten i privata skogar. Den som verkställer projektet kan söka stödet.

Verkställaren väljs i en öppen projektsökning. De aktörer i skogsbranschen som har tillräcklig kompetens att göra arbetena kan delta i sökningen. Skogscentralen poängsätter ansökningarna och väljer den aktör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga

anbudet. Den valda aktören förbinder sig att genomföra projektet enligt den kostnadsberäkning som den har meddelat i ansökan.

Sök stödet innan du inleder arbetet. Inled arbetet först när Skogscentralen har godkänt finansieringsansökan och verkställighetsplanen.

Stödet för vård av skogsnaturen kan ersätta helt rimliga kostnader för planering och verkställande av projektet.

Stödet för vård av skogsnaturen är ett arbetsslag i helheten av Kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Gör så här

Sökningen av naturvårdsprojekt sker tre gånger om året. Se på Skogscentralens webbplats vilka projekt som är öppna för att sökas.

Lämna in dokumenten till Skogscentralen inom utsatt tid. Du hittar dem på Skogscentralens webbplats.

När du har fått beslutet att du har blivit vald som verkställare sök stöd för vård av skogsnaturen.

Printa ut ansökningsblanketterna på Skogscentralens webbplats och skicka dem till Skogscentralen per skyddad e-post.

Skicka finansieringsansökan till Skogscentralen per skyddad e-post. Skriv i rubrikfältet:

Finansieringsansökan, vård av skogsnaturen, kommun där arbetet görs, landskap

Till exempel:

Finansieringsansökan, vård av skogsnaturen, Vasa, Österbotten

Du kan också lämna in blanketterna till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Du kan anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning i den takt hur arbetena framskrider. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 300 euro. Den sista posten som betalas ut ska vara minst tio procent av det totala stödbeloppet som har beviljats.

Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen per skyddad e-post. Skriv i rubrikfältet:

Anmälan om verkställande, finansieringsbeslutets nummer, kommun där arbetet görs, landskap

Till exempel:

Anmälan om verkställande, vård av skogsnaturen, 11-2016-1234-P1-1, Vasa, Österbotten

Du kan också lämna in blanketterna till Skogscentralens kontor i Lahtis.

För vem och på vilka villkor

Kriterierna för godkännande av ansökningar är hur betydande, verksamma och kostnadseffektiva åtgärderna är. Stödet beviljas för regionalt betydande projekt som betonar vården av skogsnaturen, skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-, kultur- och rekreationsvärden.

En förutsättning för stödet är att Skogscentralen har godkänt verkställighetsplanen. Arbetena kan inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Verkställighetsplanen ska innehålla följande uppgifter:

 1. Åtgärder som görs i fält, separat för varje arbetsslag
 2. Information om tillstånd och anmälningar som behövs samt information om de kontakter med myndigheterna som gäller tillstånd och anmälningar som är anhängiga
 3. Kostnadsberäkning där det framgår hur projektets kostnader fördelar sig på planerings-, arbets- och övriga kostnader. Om det är frågan om ett samprojekt meddela kostnaderna per fastighet.

Bifoga kopior på beviljade tillstånd.

Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas. Stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna för verkställandet.

Markägaren kan få ersättning för ekonomiskt bortfall på grund av bränning av naturvårdsträd. Ersättningen bestäms så att man multiplicerar den uppskattade volymen av det marknadsdugliga trädbeståndet före bränningen med rotpriset per kubikmeter virke för det område som bestäms utifrån landskapsindelningen.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

 • fysiska personer
 • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
 • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
 • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 34/2015

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 594/2015

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 24.8.2022