suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Arbetsgivaren kan ansöka om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen då en persons skada eller sjukdom påverkar sysselsättningen eller bevarande av arbete.

Syftet med stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen är att stöda arbetsgivaren om en anställds eller en blivande anställds skada eller sjukdom förutsätter att arbetsredskap upphandlas eller förändringar måste göras på arbetsplatsen, och kostnader orsakade av upphandling eller förändringsarbeten måste anses vara märkvärdiga då man beaktar arbetsgivarens ekonomiska situation

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan också beviljas för att ersätta hjälp av en annan anställd ger.

Stödet främjar partiellt arbetsföra personers möjligheter att placeras i lämpligt arbete eller bevara sin arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden.

Gör så här

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen söks vid den arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) inom vars behörighetsområde arbetsplatsen är belägen. Stödet söks med arbets- och näringsministeriets blankett TEM6.85, Ansökan om utbetalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

Om stödet söks för förändringsarbete eller upphandling av arbetsredskap/utrustning ska stödet sökas inom en månad från att förändringsarbetet gjorts eller arbetsredskapet eller utrustningen upphandlats. Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen som beviljas för hjälp av en annan arbetsgivare ger betalas ut varje månad enligt de realiserade arbetstimmarna. Ansökan om utbetalning för hjälp av en annan arbetsgivare ska lämnas in inom två månader från att utbetalningsperioden upphört.

För vem och på vilka villkor

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan beviljas arbetsgivare oavsett dess juridiska form.

Stödet är behovsprövat. Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) bedömer ändamålsenligheten för att bevilja stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen utifrån olägenheten som skadan eller sjukdomen orsakar. I bedömningen tas också arbetsgivarens ekonomiska ställning i beaktande. Arbetsgivaren måste lämna in tillräckliga utredningar till TE-byrån för att bedöma stödets behov.

Beviljandet av stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen för upphandlingar eller förändringsarbeten som beror på en anställds skada eller sjukdom förutsätter att arbetsgivaren deltar i kostnadernas finansiering med ett rimligt ansett belopp.

Stödets maximibelopp för att skaffa arbetsredskap eller förändringsarbeten på arbetsplatsen är 4000 euro per person. TE-byrån kan godkänna att stödet betalas i sin helhet eller att en del av stödet betalas på förhand. TE-byrån kan bevilja hjälp av en annan arbetstagare ger högst 20 timmar i månaden för högst 18 månader. Stödet på 20 euro i timmen betalas enligt de realiserade arbetstimmarna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerNylands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkengelska, svenska, finska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 4.12.2019