suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Stöd för skogsbilvägar

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Stödet för för byggande eller för grundlig förbättring av skogsbilvägar är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Förbättrade eller nybyggda vägar ska lämpa sig för transporter året runt med undantag för de begränsningar som menförestider innebär.

Stöd beviljas endast då vägen byggs som ett samprojekt mellan flera fastigheter. En väg som en samfälld skog administrerar betraktas som samprojekt. Transporter som behövs för skogsbruket ska utgöra minst 50 procent av väganvändningen på nya vägar och minst 30 procent på grundligt förbättrade vägar.

Lämna in en skriftlig ansökan innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Finansiering beviljas bara för de projekt som uppfyller kraven. Kostnaderna kan omfatta planerings-, arbets- och materialkostnader.

Stödet för grundlig förbättring är 50 procent av totalkostnaderna i södra och mellersta Finland och 60 procent i norra Finland. Stödet för en ny väg är 30 procent av totalkostnaderna i södra Finland, 40 procent i mellersta Finland och 50 procent i norra Finland.

Stödet för för byggande eller för grundlig förbättring av skogsbilvägar är ett arbetsslag i helheten av Kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Gör så här

Sök stöd för byggande eller för grundlig förbättring av skogsbilvägar genom att lämna in ansökan och verkställighetsplanen till Skogscentralen. De ska vara framme innan arbetena inleds.

Printa ut blanketterna på Skogscentralens webbplats och skicka dem med bilagorna till Skogscentralen per skyddad e-post. Du kan också skicka dem till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Du kan anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning i den takt hur arbetena framskrider. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 300 euro. Den sista posten som betalas ut ska vara minst tio procent av hela stödbeloppet.

För vem och på vilka villkor

Stöd för vård av ungskog kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Väglaget är grundat.
 • En ny väg ska vara minst 500 meter lång.
 • Bredden på överbyggnaden på en grundligt förbättrad väg ska vara minst 3,6 meter.
 • Bredden på överbyggnaden på en ny väg ska vara minst 4 meter.

Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas. Stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna.

Väglaget utgör en upphandlande enhet. Detta ska beaktas i konkurrensutsättningen av både planeringen och verkställandet.

För att Skogscentralen ska kunna bevilja stödet behövs en verkställighetsplan som Skogscentralen har godkänt. Arbetena kan inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Planen ska innehålla

 • finansieringsansökan
 • vägplan
 • en karta där bland annat vägdragning, trummor, mötes- och vändplatser samt marksubstanslager har märkts ut
 • uppgifter om delägarfastigheter och ägare
 • miljöutredning
 • uppdelning av kostnaderna i planerings-, arbets- och materialkostnader samt övriga kostnader
 • utredning om kostnaderna och arbetsmängderna per fastighet
 • avtal om utförande
 • protokoll över vägförrättnings- och väglagsmöten
 • dimensionering av vänd och mötesplatser
 • fältundersökningsprotokoll eller motsvarande dokument.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

 • fysiska personer
 • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
 • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
 • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Om samma objekt har fått stöd för iståndsättningsdikning tidigare kan du få stöd på nytt när det har gått tjugo år efter att allt stöd har betalats ut.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk 34/2015

Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 594/2015

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk 185/2020

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 25.2.2021