suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Stöd för närståendevård

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Med stöd för närståendevård stöder man funktionshindrade, långtidssjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma. Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdades funktionsförmåga, vårdbehovets mängd samt hur bindande och krävande vården är.

Handikappservicens a ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Stödet för närståendevård omfattar ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd till närståendevårdaren.

Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialtjänst. I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Servicen tillhandahålls av

Vasa stad

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 25.10.2022