suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Stöd för närståendevård

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Med stöd för närståendevård stöder man funktionshindrade, långtidssjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma. Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdades funktionsförmåga, vårdbehovets mängd samt hur bindande och krävande vården är.

Handikappservicens ansvarsområde omfattar:

  • alla barn och unga under 18 år
  • personer med utvecklingsstörning i alla åldrar

Hemvårdens ansvarsområde omfattar:

  • personer över 18 år och åldringar

Till ansökan om stöd för närståendevård fogas läkarutlåtande, av vilket framgår vårdtagarens dagliga vårdbehov. Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omvårdnad som är möjlig att ordna i vårdtagarens hem. Vården bör vara mer bindande och krävande än normal omsorg mellan medlemmar i en familj. Vårdbehovet utreds alltid från fall till fall.

Ett närståendevårdsavtal ingås mellan närståendevårdaren och Vasa stad. Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pension. Stöd för närståendevård beviljas enligt budgeterade medel.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 13.3.2020