suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Stöd för närståendevård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med stöd för närståendevård avses ett vårdarvode som betalas för att trygga vården av en äldre, en handikappad eller sjuk person i hemmet och/eller tjänster som fastställs i en vård- och serviceplan En vård- och serviceplan görs upp i samarbete med klienten och hens närstående i samband med att servicebehovet bedöms under ett hembesök.

Det vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård graderas enligt hur bindande och krävande vården är och inom ramen för det anslag som reserverats i budgeten. Vårdarvodets minimibelopp har fastställts i förordningen om stöd för närståendevård, och social- och hälsovårdsnämnden fastställer de graderade arvodena årligen.

Gör så här

Du kan ansöka om stöd för närståendevård med ansökan om stöd för närståendevård, året runt. Ett läkarutlåtande måste alltid fogas till ansökan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 1.6.2021