suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Stöd för närståendevård

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Med stöd för närståendevård stöder man funktionshindrade, långtidssjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma. Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdbehövandes funktionsförmåga, vårdbehovet samt hur bindande och krävande vården är. Vården bör vara mer bindande och krävande än normal omsorg mellan medlemmar i en familj. Vårdbehovet utreds alltid från fall till fall.

Ett närståendevårdsavtal ingås mellan närståendevårdaren och Malax kommun. Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pension. Stöd för närståendevård beviljas enligt budgeterade medel.

Gör så här

Kontakta hemserviceledarna när den vårdbehövande är över 65 år.

När det gäller personer under 65 år kontaktar du socialarbetarna på tfn 06 347 7111 (telefontid kl. 8.3–9.30).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Närståendevård innebär att vård av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemmet så att en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära fungerar som vårdare. Man kan för närståendevården få ekonomiskt stöd och stöd för verksamheten. Stödet för närståendevård är en lagstadgad socialservice. Stödet för närståendevård består av ett vårdarvode, tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt stöd för närståendevården.

I lagen fastställs de lägsta vårdarvodena till närståendevårdare, vilka tjänster som tillhandahålls som stöd för vården, vårdarens ledigheter, vård- och serviceplanen och innehållet i avtalet om närståendevård.

Lag om stöd för närståendevård

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 17.12.2019