suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Stöd för fiskenäringen (Europeiska havs- och fiskerifonden EHFF)

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Fiskarna kan ansöka om understöd från Europeiska havs- och fiskerifonden till exempel för att byta motor på ett fiskefartyg, för innovationer inom fiske och för miljöinvesteringar eller för att göra verksamheten mångsidigare. Målet med stödet är att främja ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske. Stödbeloppet varierar beroende på stödform.

Kontinuerlig och tidsbunden ansökning

Fiskets stödformer omfattas antingen av den tidsbundna eller den kontinuerliga ansökningen. Följande av fiskets understöd omfattas av den kontinuerliga ansökningen:

 • Hälsa och säkerhet vid fiske
 • Motorbyte på fiskefartyg
 • Fiskets miljöinvesteringar
 • Ökat värde på fångsten
 • Stöd för unga fiskare
 • Mångsidigare verksamhet
 • Fiskets rådgivningstjänster
 • Kompetens och dialog
 • Utveckling av fiskehamnar och avlossningsplatser
 • Regionala fiskenäringsgrupper

Tidsbundna stödformer är:

 • Fiskeinvesteringar
 • Partnerskap mellan forskare och fiskare
 • Fiskets miljöinnovationer
 • Skydd och återställning av vattenekosystem
 • Utveckling av fiskehamnar och avlossningsplatser
 • Insamling av avfall från havet
 • Ersättning för fångstskador orsakade av sälar och storskarvar
 • Vattenbrukets stödformer

Dessutom beviljar Europeiska havs- och fiskerifonden stöd för vattenbruksföretag. Enligt EU-förordning 508/2014 kan stöd beviljas för projekt som främjar ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.

Följande stödformer omfattas av den kontinuerliga ansökningen:

 • Investeringar i vattenbruk
 • Vattenbrukets rådgivningstjänster
 • Kompetens och nätverksbildande
 • Utveckling av vattenbruksområden
 • Djurens hälsa och välfärd
 • Försäkringssystem

Tidsbunden ansökan/ansökan inom innovationsprogrammet:

 • Investeringar i vattenbruk
 • Åtgärder för utsläppande på marknaden

Förädling av fiskeri- och vattenbruksprodukter

 • Stöd kan beviljas för investeringar i förädling av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Gör så här

Innan du gör en ansökan ska du kontakta antingen NTM-centralen eller den lokala fiskerigruppen (fiskerigruppen i ditt område hittar du på Havs- och fiskeri-webbplatsen) och diskutera projektets finansieringsmöjligheter med finansiären.

Ansökning om stöd: I första hand ska du göra stödansökan via landsbruksstödens e-tjänst (HYRRÄ). Du kan även skicka in ansökan, då ska du använda den utskrivbara blanketten (EHFF ansökningsblankett och anvisning) och skicka in den till registratorskontoret vid NTM-centralen (kontaktuppgiften finns under punkten Verksamhetsställen).

Ansökan av utbetalning: Efter att du inlett projektet och det har uppstått kostnader ska du ansöka om utbetalning via HYRRÄ. Om du inte kan använda e-tjänsten kan du använda en utskrivbarblankett (EHFF utbetalningsansökan) och skicka in den per post till någon av UF-centrets utbetalningsenheters kontor. Kontaktuppgifterna hittar du på UF-centrets webbplats.

För vem och på vilka villkor

Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden beviljas till fiskare vars självfångade fångster har ett värde som överskrider 10 000 euro (genomsnitt de tre senaste åren eller plan för de kommande tre åren). Om det slutliga stödbeloppet ligger under 1 000 euro beviljas inget stöd. Ersättningsinvesteringar är inte stödberättigande, med undantag av motorbyte. För att erhålla stöd ska du även uppfylla de allmänna stödförutsättningarna och åtgärdsmässiga urvalskriterierna. Information om dessa finns på Havs- och fiskeriets webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Nyland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.8.2020