suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd till informations- och rådgivningsarbete för unga samt till digitalt ungdomsarbete

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Projekt inom informations- och rådgivningsarbete för unga eller digitalt ungdomsarbete utvecklar metoderna och verksamhetssätten för ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten. Syftet med understöden är att främja delaktigheten och jämlikheten bland unga, stärka deras sammanhållning och öka deras verksamhetsmöjligheter. Understöden främjar ungdomslagens syfte. Regionförvaltningsverken beviljar understöden efter prövning och inom ramen för statsbudgeten. Vid prövningen beaktas de allmänna villkoren i statsunderstödslagen.

Jämförelsen mellan ansökningarna baseras på en samlad bedömning där man tar hänsyn till

 • de ungas roll i planeringen av tjänster och verksamhet samt deras insatser i projektet
 • huruvida alla unga, oavsett kön och bakgrund, har lika möjligheter att delta i projektet
 • projektets pedagogiska mål, dvs. en bedömning av hur projektet stödjer de ungas uppväxt och utveckling
 • huruvida projekt avsedda för en särskild målgrupp underlättar situationen för de mest utsatta ungdomarna
 • huruvida projektet främjar de ungas sammanhållning och samarbete.

En viss självfinansiering betraktas som en fördel. Med självfinansiering avses andra intäkter från verksamheten, t.ex. från medlemsavgifter, biljettförsäljning och hyra. Självfinansieringsandelen ska verifieras i bokföringen och kan därmed inte vara kalkylmässig, t.ex. talkoarbete eller avdrag.

Regionförvaltningsverket beviljar understöd för regional samordning av informations- och rådgivningsarbete för unga och relaterade förundersökningar. Dessa projekt bereds tillsammans med Koordinaatti – utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete, redan innan ansökan lämnas in.

Man kan söka understöd för att

 • starta och utveckla regionalt eller lokalt informations- och rådgivningsarbete för unga
 • starta och utveckla kamratverksamhet inom informations- och rådgivningsarbetet för unga.

Stöd prioriteras till verksamheter vars avsikt är att spridas geografiskt till nya regioner.

Regionförvaltningsverket beviljar understöd inom digitalt ungdomsarbete till projekt som utvecklar tjänster, metoder och verksamhetssätt som utnyttjar digital teknik eller digitala medier. I projekten kan digitaliseringen utnyttjas som innehåll, verktyg, verksamhet eller verksamhetsmiljö. Understöd kan beviljas lokal, regional eller nationell verksamhet. Ta gärna hjälp av den finskspråkiga publikationen Kohti digitaalista nuorisotyötä i planeringen av projektet. Publikationen finns på Verkes webbplats.

Gör så här

Gör ansökan via regionalförvaltningens e-tjänst.

Du kan söka om understöd för ett år i sänder för projekt som varar högst tre år. För fleråriga projekt söker du understöd separat för varje år.

Kontakta Koordinaatti – utvecklingscentret för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete, innan du lämnar in ansökan för projekt som gäller informations- och rådgivningsarbete för unga. I fråga om projekt inom digitalt ungdomsarbete kontaktar du Verke – utvecklingscentret för digitalt ungdomsarbete.

Beskriv i ansökan hur behovet av projektet har utretts. Gör upp en kostnadskalkyl och finansieringsplan. Stödmottagaren rapporterar om kostnaderna per kostnadsställe, vilket förutsätter att den ekonomiska förvaltningen ordnas på lämpligt sätt. Understödet får endast användas till det beviljade ändamålet.

Bifoga till ansökan:

 • en projektplan
 • en kostnadskalkyl och finansieringsplan
 • en redogörelse för namnteckningsrätten (t.ex. utdrag ur föreningsregistret eller kommunens förvaltningsstadga)
 • skriftlig dokumentation från samarbetspartner som visar deras åtagande i projektet
 • bokslutsuppgifter och verksamhetsplan för föreningsaktörer.

Inkludera följande i projektplanen:

 • en sammanfattning av projektet på högst en sida, sammanfattningen är offentlig
 • en mer detaljerad beskrivning av behovet av projektet samt projektets mål, innehåll, åtgärder, tidtabell och förväntade resultat
 • en beskrivning av målgruppen (inkl. köns- och åldersfördelningen)
 • en beskrivning av hur de unga deltar i projektets olika skeden
 • en förteckning över samarbetspartner och deras roll i projektet (skriftlig dokumentation som visar deras åtagande i projektet, t.ex. ett e-postmeddelande)
 • en personalplan
 • en beskrivning av hur projektets verksamhet och mål kopplas till andra centrala lokala, regionala eller nationella tjänster och aktörer
 • en utvärderingsplan
 • en plan för hur projektets målgrupper och aktörerna inom ungdomsarbetet ska informeras om projektets verksamheter
 • en plan för det fortsatta arbetet med tjänsterna/verksamhetsmodellerna/funktionerna som utvecklas och hur de nyvunna kunskaperna ska behållas i organisationen efter projektperioden.

Understöd kan beviljas för personalkostnader, kompetensutveckling, informationskostnader, anskaffningar och inköp av experttjänster. Specificera och motivera inköp av utrustning utifrån projektets mål och åtgärder.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner, stiftelser, föreningar eller andra registrerade sammanslutningar som erbjuder ungdomstjänster.

Den sökande redovisar för regionförvaltningsverket hur understödet har använts. Understöd beviljas inte om den sökande har underlåtit att lämna in kontrolluppgifter om användningen av tidigare beviljade understöd.

Understödet kan täcka högst 50 procent av de godkända kostnaderna för projektet som får stöd. Understödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga summan av de godkända kostnaderna. De godkända kostnaderna fastställs i understödsbeslutet.

Begär alltid anbud från fler än en leverantör när anskaffningens värde utan mervärdesskatt överskrider 7 000 euro. Stödmottagaren är skyldig att ta reda på om upphandlingslagen ska tillämpas.

Gör ansökan via regionalförvaltningens e-tjänst. Mer information om ansökningstiderna finns i ansökningsanvisningarna för respektive understöd. Understöd beviljas inte om ansökan kommer fram till regionförvaltningsverket efter utsatt tid. Regionförvaltningsverket fattar beslut inom ca 6 månader.

Understöd beviljas för ett år i sänder. Användningstiden fastställs separat för varje sökande i regionförvaltningsverkets beslut. Användningstiden kan vara en annan 12-månadersperiod än ett kalenderår.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020