suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Med understödet stöds verkställandet av ungdomslagen. Syftet med understödet är att minska antalet unga som står utanför studier och arbetsliv och främja de ungas delaktighet och gemenskapskänsla.

Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som behöver stöd. Målet är att med uppsökande ungdomsarbete nå unga som behöver stöd och hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som frä ...

Gör så här

Lämna in ansökan via regionförvaltningens e-tjänster.

Gör upp en kostnadsberäkning och finansieringsplan. Gör upp i efterhand en rapport om användningen av understödet. Rapporteringen för gamla ansökningar (år 2016 och äldre) sköts via en blankett som kan skrivas ut från e-tjänsterna.

Du kan för ett år i sänder ansöka om understöd för ungdomsarbetarens lönekostnader. Användningstiden för understödet bestäms i regionförvaltningsverkets beslut, enskilt för varje sökande. Användningstiden kan också vara en annan 12 månaders period än ett kalenderår.

Bifoga till ansökan:

  1. verksamhetsplan för uppsökande ungdomsarbete för den period som understödet gäller
  2. Rapport över det uppsökande ungdomsarbete som verkställts under föregående period, ifall finansiering mottagits tidigare (högst 2 x A4)
  3. ett avtal mellan den som lämnar in ansökan och en kommun, om den sökande inte är en kommun
  4. utredning över eventuell annan finansiering för uppsökande ungdomsarbete från staten.

Om den som lämnar in ansökan är en organisation eller en privat sammanslutning, bifoga nämnda handlingar till ansökan och dessutom .

  1. bokslutet för föregående år (resultaträkning, balansräkning, verksamhestberättelse och redovisningsberättelse),
  2. kopia på gällande föreningsregisterutdrag

Ansökan undertecknas av de officiella prokuristerna för den som lämnar in ansökan.

Mer information om ansökningstiderna finns i ansökningsanvisningarna för respektive understöd. Understöd beviljas inte om ansökan kommer fram till regionförvaltningsverket efter utsatt tid.

Understödet beviljas för ett år åt gången. Användningstiden fastställs separat för varje sökande i regionförvaltningsverkets beslut. Användningstiden kan också vara en annan 12 månaders period än ett kalenderår.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner, stiftelser, föreningar eller andra registrerade sammanslutningar som erbjuder ungdomstjänster. En förutsättning för understödet är gällande avtal med de kommuner där den som lämnat in ansökan avser genomföra uppsökande ungdomsarbete.

En förutsättning för understödet är att det uppsökande ungdomsarbetet följer villkoren och målen för understödet. Ett krav är att den uppsökande ungdomsarbetaren ska ha en för uppgiften lämplig utbildning samt erfarenhet av arbete med ungdomar.

Den sökande lämnar en rapport över användningen av understödet till regionförvaltningsverket. Understödet kan inte beviljas om den som lämnat in ansökan inte har lämnat in kontrolluppgifterna om användningen av understöd som beviljats tidigare.

Be alltid om offert på anskaffningar av flera leverantörer då värdet på anskaffningen utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro. Understödstagaren ansvarar för att ta reda på om understödstagaren omfattas av upphandlingslagen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020