suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Statsunderstöd för köp och utveckling av den offentliga persontrafiken

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar på basis av ansökan statsunderstöd för den offentliga persontrafiken åt sitt områdes kommuner. Statsunderstöd kan beviljas enligt lagen om transportservice till köp av kollektivtrafik i enlighet med trafikavtalsförordningen och för ersättande av prisskyldighet samt för planering eller utveckling av trafiktjänster eller för försöksprojekt, till exempe ...

Gör så här

Ansökan om understöd

 1. Ansök om understöd elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. Du hittar ansökningsblanketten under Trafikens tjänster i tjänstekatalogen.
 2. Logga in i e-tjänsten med bankkod, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 3. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de behövliga bilagorna. En ofullständigt ifylld ansökan, kompletteringsbehov och att ändra ansökan mitt i behandlingen kan förlänga behandlingstiden. Noggrannare anvisningar i att hur man fyller i ansökningsblanketten finns på regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralernas nätsidor.
 4. Ifall NTM-centralen begär att komplettera ansökan, lämna ombedda kompletteringar senast på den utsatta tidsfrist dagen eller ansök om tilläggstid med myndigheten.
 5. När NTM-centralen har fått tillräcklig och korrekt information om understödsansökan för att ärendet skall kunna avgöras, gör NTM-centralen ett överklagbart beslut. Beslutet lämnas till sökande av understödet.

Så här ansöker du om utbetalning av understöd

 1. Ansök om utbetalning i ett eller flera rater enligt stödbeslutet i regionförvalningens e-tjänst.
 2. Ifall understödet har sökts via regionförvaltningens e-tjänst, lämna då in utbetalningsansökan med bilagor i e-tjänsten under fliken Betalningar.
 3. Om du har ansökt om understöd med utskriftbar blankett, lämna utbetalningsansökan med bilagor via NTM-centralens allmänna ärendeblankett till NTM-centralens registratur eller till UF-centrets betalningsenhet.

Mer information om befullmäktigande

I e-tjänst kan ansökan lämnas in av en befullmäktigad person. Fullmakten att uträtta ärenden ges i Suomi.fi-tjänstens fullmakter. Fullmaktsrollerna säkerställer man att de personer som bereder och skickar ansökan har rätt att representera organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten för sin organisations räkning via Suomi.fi-identifikation. Efter att fullmakten erhållits sker inloggningen i e-tjänsten med personlig bankkod, mobilcertifikat eller certifikatkort. Utöver fullmakterna måste samfundskunder ha ett FO-nummer för att kunna använda e-tjänsten.

Den ärendefullmakt som behövs för elektroniska ärendehantering heter Ansökan om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, näringsverksamhet och trafik.

Endast personer som har en befintlig fullmakt eller en rättighet som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för organisationens räkning utan separat fullmakt.

För vem och på vilka villkor

Understödet kan beviljas åt kommuner.

Understödet får användas till ersättning av anskaffning av transportservice och ersättning av prisskyldighet enligt trafikavtalsförordningen. Statsunderstödets stödberättigade kostnader är nettokostnader som uppkommer av anskaffning av transportservice. Stödberättigade kostnader för ersättande av prisskyldighet för godkända biljettproduktkostnader till sökande. Transportservicen skall införskaffas genom att konkurrensutsätta enligt upphandlingslagen, men om det är fråga om en anskaffning som gjorts utan anbudsförfarande, ses som godtagbara kostnader en ersättning för nettokostnader, i enlighet med trafikavtalsförordningen. Prisskyldighets ersättningar kan inte riktas till marknadsbaserad trafik.

Utvecklingsprojekten skall vara tidsbegränsade och projektets resultat skall vara offentliga. projektet kan vara ett- eller flerårigt. NTM-centralen besluter dock årligen om understödet på basis av ansökan som tillställs NTM-centralen och det tillgängliga anslaget. Projekten ska genomföras på det sätt som är förmånligast för samhället. De ska vid behov konkurrensutsättas med iakttagande av lagen om offentlig upphandling och koncession.

Som ett villkor för beviljande av understöd kan utses att stödtagaren deltar i projektet eller i dess kostnader. I stödbeslutet kan också ges andra bestämmelser som objektet för beslutet måste följa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 20.2.2023