suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Statsunderstöd för köp och utveckling av den offentliga persontrafiken

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar på basis av ansökan statsunderstöd för den offentliga persontrafiken åt sitt områdes kommuner. Statsunderstöd kan beviljas enligt lagen om transportservice (320/2017) till köp av kollektivtrafik i enlighet med trafikavtalsförordningen och för ersättande av prisskyldighet samt för planering eller utveckling av trafiktjänster eller för försöksprojekt, till exempel bearbetning av en regional kollektivtrafikplan, utvecklingsåtgärder för trafik och infrastruktur eller kollektivtrafikförsök.

Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för anslaget som trafik- och kommunikationsministeriet utfärdar till NTM-centralerna. Statsunderstöd till anskaffning av transportservice och ersättning av prisskyldighet enligt trafikavtalsförordningen ansöks enligt ansökningsanvisningen till kostnader för året i fråga.

Gör så här

Ansök om understöd

1. Ansök i första hand via regionförvaltningens e-tjänst (understöd för den offentliga persontrafiken). Ansökningen kan sparas som utkast och du kan återkomma senare o fortsätta på den. I e-tjänsten går ansöknings process enkelt till och kunden kan följa med sitt ärende på e-tjänstens arbetsbord. I e-tjänsten används stark autentisering.

2. Ifall det inte är möjligt att använda sig av e-tjänsten använd dig av utskriftbara ansökningsblanketten. Blanketten ka skrivas ut eller fyllas i elektroniskt genom att spara den på egen dator.

3. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de behövliga bilagorna. En ofullständigt ifylld ansökan, kompletteringsbehov och att ändra ansökan mitt i behandlingen kan förlänga behandlingstiden. Noggrannare anvisningar i att hur man fyller i ansökningsblanketten finns på Regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralernas nätsidor. Lämna in ansökan med bilagor i antingen 1) Regionförvaltningens e-tjänst eller 2) till det NTM-centrals registratorskontor var understödet ansöks ,elektroniskt som bilaga via NTM-centralens allmänna ärendeblankett eller 3) som post till den NTM-central varifrån understödet ansöks.

4. Ifall NTM-centralen begär att komplettera ansökan, lämna ombedda kompletteringar senast på den utsatta tidsfrist dagen eller ansök om tilläggstid med myndigheten.

5. När NTM-centralen har fått tillräcklig och korrekt information om understödsansökan för att ärendet skall kunna avgöras, gör NTM-centralen ett överklagbart beslut. Beslutet lämnas till sökande av understödet.

Sök utbetalning

1. Ansök om utbetalning i ett eller flera rater enligt stödbeslutet.

2. Ifall understödet har sökts via Regionförvaltningens e-tjänst, lämna då in utbetalningsansökan med bilagor i e-tjänsten under fliken betalningar.

3. Om du har ansökt om understöd med utskriftbar blankett, lämna utbetalningsansökan med bilagor via NTM-centralens allmänna ärendeblankett till NTM-centralens registratur eller till UF-centrets betalningsenhet. Tilläggsinformation om sökning om utbetalning och blanketterna hittar du på UF-centrets nätsidor.

För vem och på vilka villkor

Understödet kan beviljas åt kommuner.

Understödet får användas till ersättning av anskaffning av transportservice och ersättning av prisskyldighet enligt trafikavtalsförordningen. Statsunderstödets stödberättigade kostnader är nettokostnader som uppkommer av anskaffning av transportservice. Stödberättigade kostnader för ersättande av prisskyldighet för godkända biljettproduktkostnader till sökande. Transportservicen skall införskaffas genom att konkurrensutsätta enligt upphandlingslagen, men om det är fråga om en anskaffning som gjorts utan anbudsförfarande, ses som godtagbara kostnader en ersättning för nettokostnader, i enlighet med trafikavtalsförordningen. Prisskyldighets ersättningar kan inte riktas till marknadsbaserad trafik.

Utvecklingsprojekten skall vara tidsbegränsade och projektets resultat skall vara offentliga. projektet kan vara ett- eller flerårigt. NTM-centralen besluter dock årligen om understödet på basis av ansökan som tillställs NTM-centralen och det tillgängliga anslaget. Projekten ska genomföras på det sätt som är förmånligast för samhället. De ska vid behov konkurrensutsättas med iakttagande av lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Som ett villkor för beviljande av understöd kan utses att stödtagaren deltar i projektet eller i dess kostnader. I stödbeslutet kan också ges andra bestämmelser som objektet för beslutet måste följa.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 14.6.2021