suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Statsunderstöd för byggande av idrottsanläggning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Statsunderstöd för idrottsanläggningar kan erhållas för uppförande, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för breda användargrupper. Av särskild anledning kan understöd fås för annat byggande av idrottsanläggningar.

Beslut om understöd till projekt vars kostnader överstiger 700 000 euro fattas av undervisnings- och kulturministeriet (UKM). Regionförvaltningsverket (RFV) ...

Gör så här

Ansök om understöd via regionförvaltningsverket e-tjänst.

Till ansökan ska du bifoga:

  • projektets budgetutdrag eller finansieringsbeslut
  • byggnadstillståndet som erhållits för byggandet eller annat liknande intyg på att det inte finns några hinder för tillståndet
  • en projektplan
  • ritningar på L2-nivå
  • utredning om byggnadssätt
  • en konditionsutvärdering då det gäller saneringsprojekt samt
  • en utredning om tillgänglighet.

Ansökningar om statsunderstöd som gäller anläggning av idrottsanläggningar lämnas till regionförvaltningsverket före slutet av december under det år som föregår projektet.

Närmare ansökningsanvisningar finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

För vem och på vilka villkor

En kommun, samkommun eller en sammanslutning där en kommun eller samkommun har bestämmanderätten kan ansöka om understöd. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar om understödet behövs för att uppfylla målen i idrottslagen.

Understöd beviljas i regel projekt där byggandet ännu inte har inletts. Projektet ska i regel inledas det år då understödet beviljas. Statens idrottsväsendes anslag består nästan i sin helhet av vinstmedel från tipsbolaget och beviljningspolitiken är årsbunden.

En förutsättning för beviljande av understöd är att den egendom som skaffas kommer att ägas av understödsmottagaren. För en enskild byggnads eller anläggnings del förutsätts dessutom att understödsmottagaren äger eller med ett långt hyresavtal (giltigt i minst 15 år eller längre från det att understödet beviljas) innehar den tomtgrund där byggnaden eller anläggningen finns.

Ansökan om understöd görs före utgången av varje år.

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverket fattar de årliga understödsbesluten enligt arbetsfördelningen ovan vanligtvis i april (UKM) och maj (RFV).

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 6.3.2021