suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Statsstöd för biblioteken

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Kommunerna eller de kommunala allmänna biblioteken kan ansöka om understöd för de allmänna bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet. Ansökningstiden är en gång om året på hösten.

Syftet med understödet är att öka delaktigheten i kulturen och minska skillnaderna i kulturdeltagandet mellan olika befolkningsgrupper.

Projekt som understöds främjar minst en av följande he ...

Gör så här

Gör ansökan i regionförvaltningens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/

Länken till e-tjänsten finns också i annonsen för ansökan om understöd. I den elektroniska ansökningstjänsten kan du sköta alla åtgärder i anslutning till ansökan om statsunderstöd. Du får också beslutet i samma tjänst. Du hittar alla dokument som gäller ansökan i samma tjänst.

Logga in i e-tjänsten med din personliga Suomi.fi-kod: med bankkoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort. Alla anvisningar i e-tjänsten hittar du här: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/oppaat-ja-materiaalit.

Den sökande ska lämna in sin ansökan till regionförvaltningens e-tjänst under respektive ansökningsår under den tid som anges i ansökningsanvisningen.

För vem och på vilka villkor

Det är kommunen eller det kommunala biblioteket som ansöker om understödet.

En förutsättning för att få understöd är att

  • syftet som det statsunderstödet beviljas för är samhälleligt godtagbart

  • beviljandet av statsunderstöd är motiverat med tanke på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet

  • det är nödvändigt att bevilja understödet med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden får samt projektets eller verksamhetens art och omfattning

  • beviljandet av statsunderstöd snedvrider endast lite konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Projektet ska ha tydliga mål och åtgärder samt en tidsplan och motiverad kostnadskalkyl.

Finansiering kan beviljas för en meröppen bibliotekstjänst om projektet förbättrar tillgången till bibliotekstjänsterna och mångfalden i det meröppna bibliotekets verksamhet. För att utveckla en meröppen bibliotekstjänst kan understöd beviljas endast till bibliotek som utvecklar tjänsten för första gången.

För digitaliseringsprojekt kan understöd beviljas om materialet som ska digitaliseras är lokalt, regionalt eller nationellt värdefullt. Materialet ska vara i bibliotekets besittning. 

Regionförvaltningsverken rekommenderar att man förhandlar om mer omfattande/regionala projekt som främjar barns och ungas läsning med stadsbiblioteket i Seinäjoki, som har en riksomfattande specialuppgift för att stöda barns och ungas läsning och läskunnighet i biblioteken.

Understöd kan inte erhållas för att skaffa biblioteksmaterial eller för att inreda biblioteket.

Understöden är behovsprövade.

Regionförvaltningsverkens bibliotekssakkunniga behandlar ansökningarna i samarbete och fattar beslut om understöd före utgången av mars följande år.

De beviljade understöden kan användas högst fram till slutet av kalenderåret året efter att understödet beviljats.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 21.10.2021