suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Specialunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Genom understöden främjar man delaktigheten och jämlikheten bland unga, stärker deras sammanhållning och ökar deras verksamhetsmöjligheter. Med ungdomsarbete avses arbete som stöder ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Ungdomsverksamhet avses vara de ungas egen verksamhet.

Regionförvaltningsverken beviljar understöd efter prövning. Jämförelsen mellan ansökningar ...

Gör så här

Gör ansökan via regionalförvaltningens e-tjänst.

Beskriv i ansökan hur behovet av projektet har utretts. Framställ i projektplanen konkreta åtgärder för att uppfylla det beskrivna behovet.

Gör upp en kostnadskalkyl och finansieringsplan för projektet. Stödmottagaren rapporterar om kostnaderna per kostnadsställe, vilket förutsätter att den ekonomiska förvaltningen ordnas på lämpligt sätt. Understödet får endast användas till det beviljade ändamålet. Rapporteringen för gamla ansökningar (från 2016 och äldre) görs på en blankett som kan skrivas ut från servicekanalerna.

Bifoga till ansökan:

  • Projektplan. Bifoga en beskrivning över resans bakgrund och mål, inbjudan, reseprogrammet, lista på gruppens medlemmar (namn, kön, födelseår) då det gäller en kulturgrupp för unga som åker utomlands för att uppträda.
  • Kostnadskalkyl och finansieringsplan
  • Redogörelse för namnteckningsrätten (t.ex. utdrag ur föreningsregistret eller kommunens förvaltningsstadga).
  • Bokslutsuppgifter och verksamhetsplan för föreningsaktörer.

Mer information om ansökningstiderna finns i ansökningsanvisningarna för respektive understöd.

Regionförvaltningsverket fattar beslut inom ca två månader.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner, stiftelser, föreningar eller andra registrerade sammanslutningar som erbjuder ungdomstjänster.

Den sökande redovisar för regionförvaltningsverket hur statsunderstödet har använts. Understöd beviljas inte om den sökande har underlåtit att lämna in kontrolluppgifter om användningen av tidigare beviljade understöd.

Understödet kan täcka högst 75 procent av de godkända kostnaderna för projektet som får stöd. Understödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga summan av de godkända kostnaderna. De godkända kostnaderna fastställs i understödsbeslutet.

En viss självfinansiering betraktas som en fördel. Med självfinansiering avses andra intäkter från verksamheten, t.ex. från medlemsavgifter, biljettförsäljning och hyra. Självfinansieringsandelen ska verifieras i bokföringen och kan därmed inte vara kalkylmässig, t.ex. talkoarbete eller avdrag.

Möjligheten att beviljas finansiering förbättras om projektet främjar ett eller flera av följande mål:

  • främjandet av mångkultur, samhörighet och delaktighet (handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland: minedu.fi)
  • främjandet av jämställdhet mellan könen (Undervisnings- och kulturministeriets operativa jämställdhetsplan 2013 - 2017: minedu.fi)
  • främjandet av hållbar utveckling (En målbild för Finland 2050 - Samhälleligt åtagande för hållbarutveckling: ym.fi).

Begär alltid anbud från fler än en leverantör när anskaffningens värde utan mervärdesskatt överskrider 7 000 euro. Stödmottagaren är skyldig att ta reda på om upphandlingslagen ska tillämpas.

Understöd beviljas för ett år i sänder. Användningstiden fastställs separat för varje sökande i regionförvaltningsverkets beslut. Användningstiden kan vara en annan 12-månadersperiod än ett kalenderår.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 1.6.2021