suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Specialunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Genom understöden främjar man delaktigheten och jämlikheten bland unga, stärker deras sammanhållning och ökar deras verksamhetsmöjligheter. Med ungdomsarbete avses arbete som stöder ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. Ungdomsverksamhet avses vara de ungas egen verksamhet.

Regionförvaltningsverken beviljar understöd efter prövning. Jämförelsen mellan ansökningarna baseras på en samlad bedömning där man tar hänsyn till de allmänna villkoren i statsunderstödslagen.

I understöd för internationell verksamhet på lokalnivå beaktas hur projektet verkställer EU:s och Europaparlamentets tyngdpunkter gällande ungdomsfrågor och finländsk ungdomspolitik (minedu.fi). Därtill beaktas projektets betydelse både för främjandet av internationellt samarbete och utvecklande av ungdomsarbete och ungdomsverksamhet på lokal eller regional nivå.

Det lönar sig för sökanden att bekanta sig med möjligheterna som erbjuds av EU:s program för utbildning, ungdom och idrott (Erasmus+) och programmet Ett Europa för medborgarna (cimo.fi).

Understöd för internationell verksamhet på lokal nivå i fråga om ungdomsområdet kan beviljas kulturgrupper för unga på minst tre personer som åker utomlands för att uppträda. Bidraget kan beviljas under 29 åringar. Handledare eller vårdnadshavare räknas inte som medlemmar i gruppen. Bidrag beviljas i första hand för ungas resekostnader.

Utvecklingsunderstöd beviljas inte för sökandens huvudsakliga verksamhet eller enskilda händelser av engångskaraktär eller besök. Utvecklingsunderstöd beviljas heller inte för sådana ändamål för vilka understöd kan sökas separat från undervisnings- och kulturministeriets anslag (t.ex. understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga, projekt inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete).

Gör så här

Gör ansökan via regionalförvaltningens e-tjänst.

Beskriv i ansökan hur behovet av projektet har utretts. Framställ i projektplanen konkreta åtgärder för att uppfylla det beskrivna behovet.

Gör upp en kostnadskalkyl och finansieringsplan för projektet. Stödmottagaren rapporterar om kostnaderna per kostnadsställe, vilket förutsätter att den ekonomiska förvaltningen ordnas på lämpligt sätt. Understödet får endast användas till det beviljade ändamålet. Rapporteringen för gamla ansökningar (från 2016 och äldre) görs på en blankett som kan skrivas ut från servicekanalerna.

Bifoga till ansökan:

  • Projektplan. Bifoga en beskrivning över resans bakgrund och mål, inbjudan, reseprogrammet, lista på gruppens medlemmar (namn, kön, födelseår) då det gäller en kulturgrupp för unga som åker utomlands för att uppträda.
  • Kostnadskalkyl och finansieringsplan
  • Redogörelse för namnteckningsrätten (t.ex. utdrag ur föreningsregistret eller kommunens förvaltningsstadga).
  • Bokslutsuppgifter och verksamhetsplan för föreningsaktörer.

Mer information om ansökningstiderna finns i ansökningsanvisningarna för respektive understöd.

Regionförvaltningsverket fattar beslut inom ca två månader.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner, stiftelser, föreningar eller andra registrerade sammanslutningar som erbjuder ungdomstjänster.

Den sökande redovisar för regionförvaltningsverket hur statsunderstödet har använts. Understöd beviljas inte om den sökande har underlåtit att lämna in kontrolluppgifter om användningen av tidigare beviljade understöd.

Understödet kan täcka högst 75 procent av de godkända kostnaderna för projektet som får stöd. Understödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga summan av de godkända kostnaderna. De godkända kostnaderna fastställs i understödsbeslutet.

En viss självfinansiering betraktas som en fördel. Med självfinansiering avses andra intäkter från verksamheten, t.ex. från medlemsavgifter, biljettförsäljning och hyra. Självfinansieringsandelen ska verifieras i bokföringen och kan därmed inte vara kalkylmässig, t.ex. talkoarbete eller avdrag.

Möjligheten att beviljas finansiering förbättras om projektet främjar ett eller flera av följande mål:

  • främjandet av mångkultur, samhörighet och delaktighet (handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland: minedu.fi)
  • främjandet av jämställdhet mellan könen (Undervisnings- och kulturministeriets operativa jämställdhetsplan 2013 - 2017: minedu.fi)
  • främjandet av hållbar utveckling (En målbild för Finland 2050 - Samhälleligt åtagande för hållbarutveckling: ym.fi).

Begär alltid anbud från fler än en leverantör när anskaffningens värde utan mervärdesskatt överskrider 7 000 euro. Stödmottagaren är skyldig att ta reda på om upphandlingslagen ska tillämpas.

Understöd beviljas för ett år i sänder. Användningstiden fastställs separat för varje sökande i regionförvaltningsverkets beslut. Användningstiden kan vara en annan 12-månadersperiod än ett kalenderår.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenAluehallintovirasto
Servicen tillhandahålls avAluehallintovirasto
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 17.9.2019