suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Specialtransporttillstånd och skyldigheter i samband med det

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En transport som överskrider de allmänt tillåtna mått- och/eller massagränserna för normal trafik är en specialtransport. Alla specialtransporter behöver dock inte specialtransporttillstånd, eftersom det förekommer så kallade fria måttgränser för transporter med fordon som registrerats i ett EU- och EES-land. Specialtransporter med normal massa som utförs inom dessa gränser behöver inte specialtransporttillstånd.

Typiska specialtransporter är transport av odelade föremål, t.ex. maskiner, element, byggnader, lyftkranar och stora produkter. Specialtransporter kommer i fråga om ett odelat föremål inte med rimliga kostnader eller utan att orsaka risk för skada kan delas på flera transporter.

Det finns två typer av specialtransporttillstånd: tillstånd för en viss rutt och för ett ruttnätverk.

Tillstånd för en viss rutt beviljas för sträckan mellan den start- och slutpunkt som anges i ansökan. Rutten beskrivs med hjälp av vägnummer och namn på orter och anslutningar. Rutten gäller bara i den angivna riktningen.

I tillståndet för ett ruttnätverk definieras de vägar och/eller områden på vilka man får köra med tillståndet, samt de begränsningar som gäller på dessa. I ruttnätverket anges också höjdbegränsningar och de broar som man inte får köra över.

Tillståndet kan ges på finska eller svenska.

Väghållaren i fråga ska före transporten ge sitt samtycke till de ändringar i vägens konstruktioner eller i anordningar längs vägen som behövs för transporten. Dylika ändringar kan bland annat vara att lyfta trafikportaler, lösgöra elektrifierade belysningsstolpar och anordningar för trafikstyrning, avlägsna räcken, ändra anslutningar, bygga ramper för att ta sig över refuger och förstärka vägkroppen.

Icke-elektrifierade vägmärken eller anordningar för trafikstyrning får tillfälligt lösgöras utan väghållarens samtycke, förutsatt att de omedelbart placeras tillbaka på sin plats och ingen maskin behöver användas för att utföra arbetet.

Arbetstillstånd söks centraliserat hos NTM-centralen i Birkaland.

Gör så här

Ansök om specialtransporttillstånd skriftligt genom att skicka tillståndsansökan eller en fritt formulerad ansökan till NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen i Birkaland beviljar alla specialtransporttillstånd i Finland, med undantag av Åland.

Kontaktpersonens telefonnummer ska anges i ansökan, eftersom det vid handläggningen av ansökan ofta behövs närmare information om transporten. När du ansöker om att förnya ett tillstånd för rutt eller ruttnätverk bör du ange det gamla tillståndets nummer eller skicka med en kopia av det gamla tillståndet.

För att försnabbara tillståndshandläggningen bör av ansökan framgå åtminstone uppgifter om tillståndsmottagaren, exakta startpunkt och destination samt tillståndets mått.

Om transporten förutsätter ändringar av vägens konstruktioner eller i anordningar längs vägen, ska arbetstillstånd separat ansökas hos väghållaren. Arbetstillstånd söks centraliserat hos NTM-centralen i Birkaland.

För att försnabba tillståndshandläggningen kan tillståndsmottagaren även själv på förhand skaffa väghållaren samtycke till användning av vägnätet.

För vem och på vilka villkor

Tillståndsvillkoren för specialtransporter är desamma för alla. Tillståndsvillkoren omfattar de centrala delarna av specialtransportbestämmelserna och övriga villkor gällande transport. Tillståndet kan även innehålla specialvillkor, såsom meddelandevillkor, polisvillkor eller broövervakning.

Närmare villkor för specialtransporter ges i det separata tillståndskravet.

Specialtransporttillståndet är i kraft endast under specialtransporten och endast på den rutt/det ruttnätverk som anges i tillståndet. Specialtransporttillståndet eller en kopia av tillståndet jämte bilagor ska medföras transporten.

Det är möjligt att göra små ändringar i oanvända och ofakturerade tillstånd en gång.

Om transporten ställs in ersätts eller återbetalas inte tillståndsavgiften. Avgiften för övervakning av broöverfart som ingått i en inställd transport kan dock ersättas kunden så att handläggningsavgiften först dras av från den.

Specialtransporttillstånd kan återkallas delvis eller helt, om specialtransportbestämmelserna eller fastställda villkor inte iakttas eller villkoren för beviljande av tillstånd inte uppfylls.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifterna för tillståndshandläggningar utgår från statsrådets förordning om avgiftsbelagda prestationer.


Handläggningstid

Det tar cirka fyra arbetsdagar att få ett specialtransporttillstånd. Om tillståndet omfattar flera rutter kan handläggningen av det ta längre tid. Handläggningstiden för tillstånd för mycket tunga transporter är längre, de behandlas vanligtvis inom en vecka. Aktuell information om tillståndens handläggningstider finns under rubriken Aktuellt på nätsidorna för specialtransport. Handläggningen av en bristfällig ansökan kan ta längre tid på grund av att man är tvungen att utreda de uppgifter som saknas.

Giltighetstid

* Transportfordonet eller -kombinationen har registrerats eller tagits i bruk utanför EU- eller EES-länderna: 1 vecka * Tillståndet innehåller ett specialvillkor: 3 månader * Transportens totalmassa är över 120 ton: 3 månader * Transportens totalmassa är högst 120 ton: 6 månader * Transportens axel-, boggi- och totalmassor överensstämmer med förordningen om användning av fordon på väg och bredden är högst 7 meter eller ett tillståndsbeslut omfattar minst tre transporttillstånd: 12 månader * Förhandsbeslut: 3 månader Om fordonet uppfyller flera villkor tillämpas alltid den kortaste giltighetstiden.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Birkaland
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 14.2.2020