suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Specialsmåbarnspedagogik

  • Tjänst
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Stöd för växande och lärande  Specialläraren inom småbarnspedagogik ansvarar för utvärderingen av barnets behov av särskilt stöd och för ordnandet av ändamålsenligt stöd i rätt tid. Målet är att stöda barnets fysiska, mentala och sociala utveckling samt förbygga eventuella inlärningssvårigheter. I Sjundeå iakttas inklusionsprincipen och i enlighet med den placeras barnet i närdaghemmet eller familjedagvården, där barnet fungerar som en medlem i gruppen tillsammans med de andra barnen. För de barn som har behov av särskilt stöd uppgörs vid behov utöver barnets individuella plan för småbarnspedagogik en plan för intensifierat stöd, en läroplan för intensifierat stöd inom förskoleundervisningen eller en individuell plan gällande ordnandet av undervisningen (IP). Inför uppgörandet av läroplanen för intensifierat stöd uppgörs en pedagogisk bedömning och en pedagogisk utredning gällande ordandet av individuell undervisning eller så förutsätts ett sakkunnigutlåtande samt beslut om särskilt stöd. Planerna uppgörs tillsammans med barnets vårdnadshavare, personalen inom småbarnspedagogik och eventuella andra sakkunniga. Den dagliga fostringsverksamheten genomförs genom att använda metoder som förstärker barnets positiva självbild, träna barnets basfärdigheter och differentiera vardagssysslorna.

Gör så här

Ditt barns behov av stöd ska utredas i samband med att planen för småbarnspedagogik utarbetas. Förutom dig och personalen inom småbarnspedagogiken kan till exempel även en psykolog, talterapeut eller ergoterapeut delta i arbetet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om ditt barn behöver stöd på grund av fysiska orsaker eller på grund av orsaker relaterade till kunskap, färdigheter, känsloliv eller social utveckling, försöker kommunen antingen förverklga stödet på den nuvarande platsen för småbarnspedagogik eller hitta en plats som passar ditt barn bättre.

Stödet till ditt barn kan vara olika funktionella lösningar, differentierad smågruppsverksamhet eller en del av annan daghems- och småbarnspedagogisk verksamhet. En speciallärare inom småbarnspedagogiken kan vara till hjälp. Stödet för ditt barn kan förverklgas som ett sektorsövergripande samarbete mellan hälsovårdare, hälsocentralspsykologer, socialarbetare, musikterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, familjerådgivningen, barnpsykiatrin och skolan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 15.2.2022