suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Specialiseringsundervisning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Vasa stad
Område: Vasa
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

I Vasa ordnas specialiseringsundervisning som musikklassverksamhet, undervisning på främmande språk (engelska) och som språkbadsundervisning. I Vasas strategi för grundläggande utbildning åren 2015-2020 anses utöver högklassig basservice ordnandet av specialiseringsundervisning vara en viktig del av skolväsendet.

Vasa stads musikklassverksamhet ordnas vid Onkilahden yhtenäiskoulu (åk 1-9). Undervisningen följer skolans allmänna läroplan, med undantag av musikundervisningen, vars mål och innehåll är betydligt mer omfattande än i den allmänna undervisningen.

I årskurserna 1–6 vid Suvilahden koulu för omfattande undervisning på främmande språk studerar man parallellt både på finska och engelska. För eleverna med undervisning på främmande språk är andelen undervisning på engelska språket i årskurserna 1–2 ca 80 % och andelen minskar stegvis till 40 % i årskurs 6. I årskurserna 7–9 ges undervisning på främmande språk vid Merenkurkun koulu.

Språkbadsundervisning på svenska börjar i daghemmet som 5-åring och fortsätter under hela grundskolan. Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn en möjlighet att få starka kunskaper i svenska språket. Språkbadsundervisning ges vid Keskuskoulu, Länsimetsän koulu (åk 1–6) och Merenkurkun koulu (åk 7–9).


Gör så här

Man kan söka till den betonade undervisningen genom inträdes- och lämplighetsprov.

Till specialiseringsundervisningen ansöks genom inträdesförhör och lämplighetstest.

Till musikklassen kan man komma in genom att delta i ett musiktest som ordnas i januari. Till första årskursen tas 22-23 elever. Ytterligare information om musikklassverksamheten ger skolornas rektorer.

Till de elever som söker till linjen för undervisning på främmande språk från annat ställe än Vasas engelska lekskola ordnas vid behov ett språkprov i engelska. Även kunskaperna i finska kan testas. Dessutom beaktas barnets förmåga att klara av tvåspråkig undervisning.

Ytterligare information om specialiseringsundervisningen ger skolornas rektorer. Personalens kontaktuppgifter finns på skolornas sidor.


För vem och på vilka villkor

De elever som söker till linjen för undervisning på främmande språk ska ha baskunskaper i engelska som de fått antingen i daghem eller vid boende utomlands. För att komma in på linjen förutsätts också att eleven behärskar grunderna i finska. Elevens språkkunskaper testas.

De elever som söker till den engelskspråkiga linjen ska ha grundkunskaper i engelska. Elevens modersmål kan vara finska, svenska eller annat språk. Elevens språkkunskaper testas

Språkbadsundervisning på svenska börjar i daghemmet som 5-åring och fortsätter under hela grundskolan. Det finns ingen möjlighet att ta elever till första klassen i skolan utanför daghemsgrupperna.

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Läropliktiga kan söka till betonad undervisning. Den betonade undervisningens lokala urval beror på hur grundskolorna har betonat vissa läroämnen i sin undervisning i enlighet med beslut som fattats av kommunen eller annan instans som ordnar undervisningen. Betonad undervisning kan bestå t.ex. av språk, naturvetenskaper, musik, bildkonst eller idrott.

Man kan söka till betonad undervisning så att den börjar under grundläggande utbildningens 3:e eller 7:e klass. Betonade språkstudier kan inledas redan under första klassen. Den betonade undervisningen förlänger skolveckan med 1-2 timmar.


Servicen tillhandahålls av: 
Vasa stad