suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Specialdagvård

  • Tjänst
  • Åbo
  • Offentlig tjänst

När ett barn inom dagvården behöver specialvård och uppfostran för att stöda sin utveckling, är det fråga om specialdagvård. Barnet kan behöva stöd olika långa perioder inom det fysiska, teoretiska, känslomässiga och sociala området i sin utveckling.

Barnets behov av särskilt stöd kan konstateras redan före barnet kommer till dagvården, t.ex. på rådgivningsbyrån. Även föräldrarna eller dagvårdspersonalen kan upptäcka behovet av stöd. Utgående från observationerna kan föräldrarna, dagvårdspersonalen och specialbarnträdgårdsläraren bedöma vilka behov barnet har. Ett specialistutlåtande skaffas till stöd för bedömningen.

Tidiga stödåtgärder inleds genast när man observerat stödbehovet. Stödåtgärderna genomförs i den daglig fostran och vården i lek och sång. Rehabilitering är en naturlig del av det lilla barnets vardag. Man följer barnets rehabilitering och utvecklingen utvärderas med jämna mellanrum.

Stödåtgärderna anordnas vanligtvis i det egna daghemmet, ibland också i familjedagvården. Vid behov kan barngruppens storlek minskas eller personalen utökas. Då barnet behöver synnerligen mycket stöd, kan barnet erhålla en plats i en specialgrupp eller i en integrerad specialgrupp.

Konsultativ specialbarnträdgårdslärare

Den konsultativa specialbarnträdgårdsläraren är specialdagvårdens koordinator och sakkunnig inom området. Den konsultativa specialbarnträdgårdsläraren deltar i bedömningen av stödbehov, planering och uppföljning av rehabilitering, samt ger konsultationer till dagvårdspersonal och föräldrar i ärenden som rör barn som behöver speciell vård och fostran. Föräldrar vars barn inte deltar i specialdagvård kan också få råd och hjälp av den konsultativa specialbarnträdgårdsläraren.

Inom den svenskspråkiga dagvården är den konsultativa specialbarnträdgårdsläraren:

Kerstin Björklund-Valkeejärvi, Observatoriegatan 4, 20700 Åbo,

tel. 050 396 7067.

Verksamhetsområde: stadens svenskspråkiga dagvård.

kerstin.bjorklund(a)turku.fi

För vem och på vilka villkor

En regionalt integrerad grupp.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 30.8.2021