suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utbildningsstyrelsen

Sotares kvalifikation

 • Yrkeskvalifikation
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Arbetsuppgifter: sotare sköter om sotningsarbete i enlighet med räddningslagen.

I sotning rengör man eldstäder och rökgångar och tillhörande delar samt granskar eldstäders och rökgångars kondition.

Gör så här

 1. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten enligt anvisningar.
 2. Bifoga till ansökan handlingar.
 3. Skicka ansökan.

Nödvändiga handlingar

 • Bifoga till ansökan kopior av följande handlingar:
 • examensbevis
 • studieprestationsutdrag
 • handling som bestyrker medborgarskap, till exempel utdrag ur befolkningsdatasystemet eller passets personuppgiftssida
 • handling som bevisar eventuell namnändring.

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land och ansöker om erkännande av yrkeskvalifikationer, bifoga även:

 • separat intyg över yrkeskvalifikationer, om ett sådant ges i landet där du förvärvat yrkeskvalifikationerna (t.ex. lärarlegitimation)
 • eventuella arbetsintyg och intyg över livslångt lärande.

Nödvändiga översättningar

Skaffa en översättning av dokumentet till finska, svenska eller engelska, om det ursprungliga dokumentets språk är något annat än finska, svenska, danska, engelska, estniska, franska, isländska, nederländska, norska, spanska eller tyska. Översättningen kan göras av en auktoriserad translator inom det aktuella språkparet i Finland eller en officiell translator i ursprungslandet. Även en översättning till engelska som upprättats av instansen som utfärdat intyget godkänns.

Sök ett beslut om behörighet som sotare vid Utbildningsstyrelsen om du vill arbeta som sotare i Finland.

För vem och på vilka villkor

Utbildningsstyrelsen besluter om din behörighet som sotare om du har fått behörighet som sotare utomlands.

Du kan få ett beslut om din behörighet som sotare om

• du har gått en utbildning som berättigar till sotare i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz, och

• du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller du har dokument på basis av vilket du ska behandlas som en EU-medborgare.

Du kan också få ett beslut om behörighet som sotare om

• du är medborgare i ett EU- eller EES-land

• du har fått yrkesbehörighet utanför EU- eller EES-länderna

• din yrkesbehörighet har erkänts i ett annat medlemsland och

• du har arbetat med yrket minst tre år i det land som din yrkesbehörighet har erkänts i.

Ytterligare information om kraven ger Utbildningsstyrelsen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Beslutet kostar 420 € - 664 €. Beslutet kostar 420 € om det gäller en behörighet. Beslutets pris höjs med 122 € för varje extra behörighet, dock sammanlagt högst 244 €.


Handläggningstid

Utbildningsstyrelsen är skyldig att fatta beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer inom fyra månader efter att alla handlingar har inkommit. För andra beslut har inte fastställts någon maximal behandlingstid. Handläggningen av ansökan pågår i genomsnitt i 2–3 månader från att du har skickat alla nödvändiga handlingar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om den behörighet som en examen som har avlagts i ett annat land ger för uppgifter inom bl.a. undervisning, småbarnspedagogik, räddningsväsendet och uppgifter som kräver juris magisterexamen.

Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUtbildningsstyrelsen
Ansvarig för tjänstenUtbildningsstyrelsen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Utbildningsstyrelsen
Uppdaterad: 28.8.2020