suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Sopor och avfallshantering

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Helsingforsregionens miljötjänster HRM ordnar insamlingen och transporten av bland- och bioavfall från huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda), Kyrkslätts bostadsfastigheter, de offentliga tjänsterna, privata hälso- och utbildningstjänster samt delvis även insamling och transport av förpackningsavfall. Företagen och samfunden ansvarar själva och med iakttagande av bestämmelserna om avfallshantering och annan lagstiftning för att identifiera, sortera, behandla, transportera och uppbevara avfall och problemavfall som uppkommit i den egna verksamheten.

Ytterligare upplysningar om avfallshantering och avfallssortering finns på HRM:s webbsida och kan också fås via kundtjänsten på tfn 09 1561 2110.

Gör så här

Kommunen och de som tillhandahåller avfallshanteringstjänster ger anvisningar om hur avfallshanteringen ska ordnas.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Alla som producerar avfall är enligt avfallslagen skyldiga att sörja för sitt avfall på ett lämpligt sätt. Enligt lagen ska en så stor del av avfallet som möjligt sorteras och återvinnas eller utnyttjas på annat sätt.

För ordnande av avfallshantering av kommunalt avfall som uppstår i samband med boende ansvarar kommunen. En del av avfallet omfattas av den fastighetsspecifika avfallstransporten, och en del av avfallet ska man själv föra till den regionala insamlings- eller mottagningsplatsen. Kommunen ska även ordna mottagning och behandling av farligt avfall.

För den regionala mottagningen av vissa avfall, såsom el- och elektronikskrot, batterier, förpackningsavfall, pappersavfall och fordonsdäck ansvarar tillverkarna och importörerna, vilka tillhandahåller mottagningsplatser för detta avfall.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 21.10.2020