suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Socialarbete

 • Tjänst
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

Socialt arbete stöder dig i svåra livssituationer när du har svårt att hitta hjälp på annat håll.

De anställda hjälper i frågor som gäller bland annat

 • ekonomi
 • familjeproblem
 • bostadslöshet
 • sysselsättning
 • livskompetens
 • missbruk
 • människorelationer

Socialarbetarna och -handledarna arbetar i samarbete med dig, dina närmaste och andra professionella.

Socialarbetarna och socialhandledarna bedömer tillsammans med dig hurudan service du behöver. Det här kallas för en bedömning av servicebehovet. Sedan gör ni en klientplan för att du ska komma vidare och hitta de stödformer du behöver.

Socialarbetets anställda

 • stöder dig socialt och ekonomiskt i krissituationer
 • motiverar och hjälper på din väg mot rehabilitering, sysselsättning och nykterhet
 • stöder och ger råd om du får problem med ekonomi, livskompetens och boende.
 • ger råd och handledning i fråga om sociala förmåner och sociala tjänster
 • uppmuntrar dig att delta i verksamhet som är bra för ditt välmående, till exempel olika kultur- och fritidstjänster, föreningsverksamhet och frivilligverksamhet

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Klienten har rätt till bedömning av servicebehovet ifall det inte är frågan om ett tillfälligt behov av stöd som gäller en enskild tjänst.

Bedömningen av servicebehovet ska inledas senast inom sju vardagar från att ärendet har anhängiggjorts då det gäller personer som är äldre än 75 år eller som får det högsta stödbidraget enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp eller då det gäller barn som behöver särskilt stöd. Då ska bedömningen av servicebehovet vara färdigt senast inom tre månader från anhängiggörandet. Samma tidsgränser gäller även bedömningen av behovet av barnskydd om man i samband med bedömningen av servicebehovet även utreder behovet av barnskydd. Servicebehovet brukar ofta förändras med tiden och ska då omvärderas.

Bedömningen av servicebehovet resulterar i en bedömning av servicebehovet. Dokumentet görs alltid upp i samarbetet med klienten och vid behov med dennes närstående.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 4.6.2021