suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Social- och krisjour

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Socialjouren hjälper till i krissituationer inom socialvården huvudsakligen på kvällar och under veckoslut.

Socialjourens uppgifter omfattar situationer som kräver omedelbara åtgärder av en socialmyndighet.

Krisjouren hjälper till i akuta krissituationer såsom vid en nära anhörigs plötsliga död, våldssituationer, svåra handikapp, allvarliga sjukdomar eller brand.

Akut krishjälp är kortvarig hjälp; 1-5 möten med klienten, krishjälp per telefon och bedömning av behovet av fortsatt vård och ordnande av den.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnskyddsjouren ska kontaktas om ett barns eller en familjs situation förutsätter brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Det är möjligt att ringa till kommunernas barnskyddsjour under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Via nödcentralen får man vid behov kontakt med kommunens socialjour. Vissa kommuner har också ett eget telefonnummer för socialjouren som svarar dygnet runt.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad