suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Småbarnspedagogik i kommunal familjedagvård

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Familjedagvården är en hemliknande verksamhetsform där en familjedagvårdare sköter högts fyra barn i sitt eget hem.

Inom familjedagvården erbjuds heltidsvård för barn under skolåldern. Familjedagvårdscheferna väljer barnen till familjedagvård.

Gör så här

Ansök om en plats i familjedagvård till ditt barn senast fyra månader innan familjedagvården ska inledas.

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan dagvården inleds. Du kan ansöka om plats året runt.

I brådskande fall (om du plösligt blir sysselsatt eller får en studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor.

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om plats inom småbarnspedagogiken.

Om du inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten kan du hämta ansökningsblanketten för småbarnspedagogikens kundbetjäning eller skriva ut den på kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik > Ansökan och blanketter.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutom daghemmen kan du anhålla om en plats för ditt barn inom den kommunala familjedagvården. Familjedagvård är småbarnspedagogik som anordnas i vårdarens eller barnets hem. Familjen och vårdaren kommer överens om tidsplanen för vårdarens dagliga arbetstid på cirka åtta timmar.

En kommunal familjedagvårdare får ha högst fyra barn i olika åldrar i heldagsvård och en förskoleelev eller skolelev i deltidsvård. Vårdarens egna barn under skolåldern räknas med. Vårdaren tillreder mat för barnen och barnen kan delta i lättare hushållssysslor. Varje barn inom familjedagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 12.11.2020