suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skyddad yrkesbeteckning för sjukhusmikrobiolog (finsk examen)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Finland är sjukhusmikrobiologyrket ett yrke med skyddad yrkesbeteckning. Även andra personer kan verka i samma yrke som personer med skyddad yrkesbeteckning om de har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet. De har dock inte rätt att använda skyddad yrkesbeteckning. Valvira beviljar på ansökan rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen för yrket i fråga för yrkesutbildade pe ...

Gör så här

Fyll i och lämna in ansökan per post och bifoga

  1. ämbetsbevis eller kopia av pass eller ID-kort
  2. av universitetet utfärdad kopia av genomförda specialiseringsstudier eller alternativt en officiellt bestyrkt kopia av intyget som utfärdats av behörighetsnämnden
  3. intyg över grundutbildningen för examen, till exempel examensbevis över FK- eller FM-examen, och examensbevis över eventuell FL- eller FD-examen. Kopior ska vara officiellt bestyrkta.

För att påskynda behandlingen av ansökan ber Valvira att alla bilagor sänds in som officiellt bestyrkta kopior. Om ett bifogat dokument är en vanlig kopia måste Valvira kontrollera riktigheten av dokumentet hos den instans som utfärdat dokumentet. Detta orsakar en betydande fördröjning i processen.

Mer information: terhikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att erhålla tillståndet ska du ha avlagt sjukhusmikrobiologexamen.

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning genast efter at du fått det.


Tidsfrist

Ansök om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland.

Handläggningstid

Man strävar efter att den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar som lämnats in av personer som utbildat sig i Finland är 30 vardagar efter det att ansökan har inkommit till Valvira. Om ytterligare upplysningar om ansökan begärs förlängs vanligtvis handläggningstiden.

Giltighetstid

Rätten att använda den skyddade yrkesbeteckningen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Servicen tillhandahålls av

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansvarig för tjänsten

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 21.4.2023