suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Skyddad yrkesbeteckning för närvårdare (finsk examen)

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Närvårdare är ett yrke med skyddad yrkesbeteckning. Även andra personer kan verka i samma yrke som personer med skyddad yrkesbeteckning om de har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet. De har dock inte rätt att använda skyddad yrkesbeteckning. Valvira beviljar på ansökan rätt att använda den skyddade yrkesbeteckningen för yrket i fråga för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården/socialvården som utbildats i Finland eller utomlands och inför den beviljade yrkesrätten i centralregistren över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Närvårdare kan ansöka om rätten att använda den skyddade yrkesbeteckningen i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården eller i bådadera.

Gör så här

Fyll i och skicka ansökan antingen via e-tjänsten eller per post.

Alternativ A

Anvisningar för ansökan via e-tjänsten

Du kan ansöka om rätt att utöva yrke via e-tjänsten när du har avlagt din examen och du ar fått ditt examensbevis. Observera att ansökan inte kan lämnas in innan du har utexaminerats.

Därtill behövs:

Finländsk personbeteckning

Nätbankskoder

E-postadress

Telefonnummer

När du ansöker via e-tjänsten behöver du inte sända in bilagor till ditt examensbevis, eftersom tjänsten söker upp dina examensuppgifter från Koski-systemet. Du behöver inte heller skicka in ämbetsbevis eller kopia av pass eller ID-kort.

Alternativ B

Anvisningar för ansökan på papper:

ämbetsbevis eller officiellt bestyrkt kopia av pass eller ID-kort

av universitetet/läroanstalten utfärdad kopia av examensbeviset eller vid magistraten officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset

För att påskynda behandlingen av ansökan ber Valvira att alla bilagor sänds in som officiellt bestyrkta kopior. Om ett bifogat dokument är en vanlig kopia måste Valvira kontrollera riktigheten av dokumentet hos den instans som utfärdat dokumentet. Detta orsakar en betydande fördröjning i processen.

Mer information: terhikki@valvira.fi

För vem och på vilka villkor

För att beviljas rätten att använda den yrkesskyddade yrkesbeteckningen ska du ha en examen som leder till närvårdaryrket.

Om du vid tidpunkten för ansökan inte har en finsk personbeteckning, ska du meddela Valvira om din personbeteckning genast efter at du fått det.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Ansök om rätt att använda skyddad yrkesbeteckning i god tid innan du börjar utöva yrket i Finland.

Handläggningstid

Man strävar efter att den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar som lämnats in av personer som utbildat sig i Finland är 30 vardagar efter det att ansökan har inkommit till Valvira. Om ytterligare upplysningar om ansökan begärs förlängs vanligtvis handläggningstiden.

Giltighetstid

Rätten att använda den skyddade yrkesbeteckningen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården

Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Ansvarig för tjänstenTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Uppdaterad: 8.7.2020