suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Åbo stad

Skolkuratorn

 • Tjänst
 • Åbo
 • Offentlig tjänst

De svenska skolkuratorerna:

Sirkkala skola, Sirkkalabackens skola och S:t Olofsskolan: Annika Långström-StrandbergFörskolan Cygnaeus, Braheskola och Katedralskolan: Lilian Rönnqvist

Skolkuratorn:

 • stöder elevens vardag i skolan, funktionsförmåga och växelverkan med andra elever
 • utvärderar elevens situation genom att fördjupa sig i elevens situation beträffande skolgång och livssituation samt på individ-, familje- och skolgemenskapsnivå
 • konsulterar lärare och elevvårdspersonal
 • idkar intensivt och öppet samarbete med vårdnadshavarna
 • arbetar med elevgrupper och klasser
 • deltar i branschövergripande elevvårds- och nätverksarbete
 • deltar som sakkunnig i den skolvisa utvecklingen av elevvården
 • styr vid behov eleven och familjen vidare till annat stöd/eller annan vård

Enligt lagen om elev- och studerandevård (18 §) har vårdnadshavaren inte rätt att förbjuda en minderårig elev att använda kuratortjänster.

Ta kontakt med kuratorn om du t.ex. är orolig på grund av elevens

 • beteende
 • frånvaro
 • sinnesstämning
 • kamratrelationer
 • familjesituation

Kuratortjänster fås genom

 • att man själv söker sig till en kurator
 • på begäran av vårdnadshavare
 • på initiativ av personal vid skolan (lärare, skolhälsovårdare, psykolog, mm.)
 • på initiativ av samarbetsaktör
 • inbjudan av kurator

För vem och på vilka villkor

Elever i årskurs 4-9

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avÅbo stad
Ansvarig för tjänstenÅbo stad
Område Åbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Åbo stad
Uppdaterad: 10.1.2022