suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Skolkurator

  • Tjänst
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Skolkuratorn som skolans socialarbetare.Målet med skolkuratorns arbete är att stöda elevernas välmående, positiva helhetsutveckling och skolgång samt främja skolsamfundets välmående genom socialarbete. Målinriktat arbete förutsätter samarbete och växelverkan med vårdnadshavare, lärare och andra som hör till barnets eller den ungas psykosociala nätverk. Skolkuratorn arbetar med individer eller grup ...

För vem och på vilka villkor

Alla elever har rätt till elevvård.

Alla elever har rätt till elevvård..

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever inom förskole- och grundläggande utbildning har rätt till elevvård. Med detta avses sörjandet för elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Med hjälp av elevvården främjar man elevernas balanserade utveckling samt säkerställer att alla får en jämlik möjlighet till lärande.

Målet med elevvård är att upptäcka och ingripa i elevernas problem i ett så tidigt skede som möjligt. Elevvårdstjänsterna omfattar bl.a. skolhälsovården, skolkurator- och skolpsykologverksamheten. Elevvård utförs också av lärare och skolans övriga personal.

I alla skolor finns också en elevvårdsgrupp, som leds av representanten som utnämnds av utbildningsorganisatören. Gruppens uppgift är att planera, genomföra och utveckla elevvården så att alla har en sund, trygg och tillgänglig skolmiljö.

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 3.1.2023