suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Skolhälsovård

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Skolhälsovården är till för alla grundskolans elever. Som vårdnadshavare kan du kontakta skolhälsovården i ärenden som gäller barnets tillväxt, utveckling, hälsa och välmående.

Till skolhälsovården hör preventiv hälsovård, som har som mål att eleven mår bra helhetsmässigt under hela skoltiden. Till det här hör bland annat att följa upp elevens utveckling, stöda elevens psykiska hälsa och främja elevens självkänsla.

Vid skolhälsovårdarens och skolläkarens granskningar följer vi upp elevens personliga utveckling och sociala färdigheter. Skolhälsovårdaren ger de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet.

Sjukvård hör inte i huvudsak till skolhälsovården. Skolhälsovårdaren ger ändå akutvård vid behov (öppna sår, olyckor, anfall mm.). Skolhälsovårdaren värderar situationen och skickar vid behov eleven vidare för vård.

Skolhälsovården erbjuder även speciellt stöd till elever som har eventuella hälsorisker. Speciellt stöd ges i samarbete med hemmet, lärarna och elevvården.

Gör så här

I varje skola finns en egen skolhälsovårdare som är anträffbar i de stora skolorna dagligen, och i de mindre skolorna på bestämda dagar. Du får lätt kontakt med skolhälsovårdaren via telefon, Wilma eller e-post.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Målet med skolhälsovården är att följa elevernas tillväxt och utveckling och främja deras hälsa och välfärd. Skolhälsovården ansvarar också för att skolmiljön är sund och trygg samt för att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift. Hälsoundersökningar ordnas på varje årskurs.

Skolhälsovården är med och identifierar en elevs behov av särskilt stöd. Om en elev lider av långvariga sjukdomar eller behöver fortsatta undersökningar eller fortsatt vård, hänvisar skolhälsovården ärendet vidare. Om en resa i samband med skolhälsovård medför kostnader för en elev och en eventuell ledsagare, ersätts kostnaderna.

Hälso- och sjukvårdslag

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 10.8.2020