suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Skogsbrukets stöd

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Staten betalar stöd till skogsägarna för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten som upprätthåller virkesproduktionen, för skogsförnyelse efter skogsskada och för naturvård och -skydd som upprätthåller skogens biologiska mångfald om de här åtgärderna är privatekonomiskt olönsamma. Om stödet som bygger på lagen om finansiering av hållbart skogsbruk används namnet Kemera.

För Kemera-stöden reserveras årligen medel ur statens budget som meddelas skilt. Skogscentralen informerar om användningen av medlen och om ansökningen om stöd till exempel på sin webbplats www.skogscentralen.fi. Statistik kring användningen av Kemera-medel per landskap ser du på webbsidan https://www.metsakeskus.fi/sv/uppfoljning-av-kemera-medel.

Gör så här

Stöd för vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd kan du söka elektroniskt genom att logga in med dina nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat på Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi.

Dessutom kan du söka stöd för olika arbetsslag genom att fylla i de blanketter som finns för det ändamålet.

För vem och på vilka villkor

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata skogsägares skogsvård och skogsförbättringsåtgärder om åtgärderna är privatekonomiskt olönsamma. Kemera-stöd kan man få om:

  • det huvudsakliga syftet med ett företag, en sammanslutning eller ett dödsbo är att bedriva gårds- eller skogsbruk
  • alla delägare i företaget, sammanslutningen eller dödsboet är fysiska personer
  • en stiftelse som äger skog huvudsakligen har gårds- eller skogsbruk som verksamhet
  • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter till minst 50 procent ägs av fysiska personer

Mer om Kemera-stödens villkor kan du läsa på vår webbplats https://www.metsakeskus.fi/sv/kemera-stod.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om finansiering av hållbart skogsbruk

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 29.9.2020