suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Skjutvapentillstånd.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Polisen beviljar tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar. Tillstånd att skaffa och inneha skjutvapen och gassprayer kan också beviljas en sammanslutning eller stiftelse som är registrerad i Finland eller som sköter offentliga uppdrag.

Gör så här

Tillståndsansökningar enligt skjutvapenlagen med vissa undantag anhängiggörs genom en muntlig ansökan som den tjänsteman som mottar ansökan registrerar i polisens vapenregistersystem. Sökanden ska dock alltid motivera sin ansökan skriftligen.

Vid ansökan om vapentillstånd behövs:

• pass eller identitetskort (körkortet är inte en officiell identitetshandling)

• skriftliga motiveringar till ansökan och övriga dokument som behövs för att motivera ansökan

• militärpass, intyg över fullgjord civiltjänst, uppbådsintyg eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring

• betyg enligt användningssyftet för skjutvapnet

Mer information om ansökningar enligt skjutvapenlagen, såsom parallella tillstånd, gemenskapstillstånd, vapenhanteringstillstånd, ansökningar om duplettexemplar, privata införsel- och överföringstillstånd eller det europeiska skjutvapenpasset finns på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Man ska ha ett godtagbart användningssyfte för att skaffa och inneha skjutvapen och vapendelar. Sökanden måste dessutom uppfylla de krav som ställs för att få tillstånd.

Förutom privat införseltillstånd, samtycke, förhandssamtycke och samtycke till privat överföring, kan tillståndsansökningar enligt skjutvapenlagen anhängiggöras genom en muntlig ansökan. Sökanden ska dock alltid motivera sin ansökan skriftligen. Motiveringsblanketter för olika ändamål finns på polisens webbplats.

Vapentillstånd kan beviljas bara en sådan person som har fyllt 18 år och som på grundval av sitt hälsotillstånd och uppförande kan anses lämplig att inneha skjutvapen och vapendelar. Till exempel kan drogmissbruk eller ett kriminellt förflutet utgöra ett hinder för att få tillstånd.

Vapentillstånd för pistol, miniatyrpistol, revolver eller miniatyrrevolver eller delar till sådana kan endast beviljas personer som har fyllt 20 år.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.


Giltighetstid

Förvärvsrätt för vapen ges i regel för ett år, med särskilda skäl motiverat i högst två år. Ett skjutvapen eller en vapendel som förvärvats med stöd av vapentillståndet ska visas upp vid polisinrättningen inom 30 dagar från det skjutvapnet eller vapendelen förvärvades, dock senast inom förvärvsrättens giltighetstid. Innehavsrätten som anknyter till vapentillståndet kan vara i kraft antingen en bestämd tid eller tills vidare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 16.11.2020